Säännöt

NRA RY:n SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

2 § TOIMINTA JA TOIMINNAN LAATU

NRA on kansalaisoikeusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ampuma-aseiden omistajien oikeusturvaa ja aseiden hallussapito-oikeutta, valistaa turvallista ampuma-aseiden säilytystä sekä turvata ampumaharrastuksen, metsästyksen, asekeräilyn, urheiluammunnan ja maanpuolustustyön jatkuvuus alla ilmenevin muodoin ja keinoin; Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys – tekee esityksiä ja aloitteita – toimii asealan asiantuntijana – antaa lausuntoja aseisiin ja aseiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä – toimii lausunnonantajana lakien ja asetusten valmistelun yhteydessä – antaa lainopillista neuvontaa jäsenilleen voittoa tavoittelematta – tukee toiminnallaan ampuma-aseurheilua harjoittavien yhdistysten toimintaa – tukee toiminnallaan ampumaratojen säilymistä, lisäämistä ja kehittämistä tekemällä aloitteita ja esityksiä – tukee toiminnallaan metsästystä ja metsästysyhdistysten toimintaa – tukee toiminnallaan reserviläistoimintaa – tukee toiminnallaan veteraanien toimintaa – tukee neuvoillaan asekeräilijöitä ja asekeräilijäyhdistysten toimintaa – seuraa ase- ja ampumarata-asioihin liittyvien ympäristömääräysten kehittymistä – kerää ja taltioi asehistoriallista tietoa ja arvostaa ja palkitsee maanpuolustustyössä ansioituneita sekä aseellisissa ihmisoikeuksia puolustavissa konflikteissa ansioituneita sekä itseään vaarantaneita henkilöitä Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys – tiedottaa jäsenistöään – järjestää tiedotustilaisuuksia – osallistuu messuille ja näyttelyihin – perii jäsenmaksuja, sekä kannatusjäsenmaksuja – harjoittaa alan julkaisutoimintaa – perustaa erilaisia jaoksia, kuten mm. – nuorisojaos -ampumaratajaos -koulutusjaos -metsästysjaos -ympäristöjaos -julkaisujaos yms. ja nimeää eri alojen erityisasiantuntijoita asiantuntemuksen vahvistamiseksi yhdistyksen sekä sen eri jaosten toimintaa varten Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi – vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää pienimuotoista talkoo- ja vapaaehtoistyötä. – järjestää arpajaisia – järjestää myyjäisiä – järjestää tapahtumia, kuten asenäyttelyjä ja huutokauppoja – järjestää maksullisia juhlia – järjestää muita toimintaa tukevia edellämainitun kaltaisia tilaisuuksia

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy 3/4 enemmistöllä yhdistyksen hallitus jäsenhakemuksen perusteella. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa osallistua yhdistyksen toimintaan tai tukea sitä. Kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä äänioikeutettujen jäsenten 3/4 enemmistön päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat ansioituneet yhdistyksen tarkoitusta tukevassa toiminnassa. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun sekä liittymismaksun suuruus määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. Ainaisjäsenmaksun suuruus on 20 x vuosimaksu, kuitenkin niin että 50 vuotta täyttäneiden henkilöiden ainaisjäsenmaksun suuruuden perusteena toimii kaava 70-N (N=henkilön ikä). Jäsenmaksuvelvoite poistuu henkilön täytettyä 70 vuotta, jolloin jäsenestä tulee ainaisjäsen.

4 § JÄSENTEN EROAMINEN/EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä 3/4 enemmistön päätöksellä, jos tämä on vahingoittanut yhdistystä lainvastaisella, sääntöjenvastaisella tai muulla teolla.

5 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu täysi-ikäiset, vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä (4) yhdeksään (9) hallituksen jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen toimikausi on yksi (1) vuosi. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa, sekä ottaa keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt. Hallitus voi palkata myös yhdistyksen ulkopuolelta yhdistyksen tarvitsemia toimihenkilöitä, kuten toiminnanjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 3/4 enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

7 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan. aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallitukselle esitetystä vaatimuksesta pitää kokous. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kannatusjäsenellä on vain läsnäolo- ja puheoikeus.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille toimitetuilla tiedoksiannoilla, joko kirjeitse tai sähköpostitse jäsenten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai tiedoksiannolla ASE ­ lehdessä.

10 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) , ääntenlaskijaa . 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen esityslista 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen esityslista 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet 7. valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja(t) 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle yksi (1) viikko ennen kokouksen järjestämispäivämäärää.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päätetään 3/4 enemmistollä yhdistyksen kokouksessa. Purkautuneen yhdistyksen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen ja päämäärien edistämiseen purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti

12 § SUHDE YHDISTYSLAKIIN

Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.