Suomen Aseseppien Yhdistys ry:n lausunto ampuma-aselain muuttamisesta

SUOMEN ASESEPPIEN YHDISTYS RY

LAUSUNTO 20.04.2009

Sisäasiainministeriö
Poliisiosasto
Arpajais- ja asehallintoyksikkö
PL 50
11101 Riihimäki

Viite: Lausuntopyyntö (SM109/:00/2008, 25.3.2009)

ASIA: Hallituksen esitys ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Haluamme kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto.

Esitys, jota lausuntopyyntö koskee, on laadittu selkeästi vaikeuttamaan luvallista aseisiin liittyvää toimintaa maassamme. Kokonaisuutena esitys on laadittu siten, että se on vaikeaselkoinen. Koska esitysteksti on monin paikoin keskeneräinen, on epätarkoituksenmukaista lähettää kyseinen esitysluonnos lausuntokierrokselle ilman kaikkia lausuntoa edellyttäviä kohtia.

Viranomaislähtöisyys huokuu kauttaaltaan esitystekstistä, missä pidetään itsestään selvyytenä poliisiviranomaisen laajaa toimivaltaa, jota ei vielä kokonaisuudessaan ole edes hyväksytty. Esimerkiksi poliisihallituksen perustaminen (SM086:01/2007) on edelleen kesken ja vailla lainvoimaa.

Lakiesityksen perustelut ovat monissa kohdin kaukana käytännön todellisuudesta ja esitys muistuttaa paljon vuonna 1996 eduskunnan hallintovaliokunnan hylkäämää vastaavaa esitystä (HE 81/1996).

Esimerkiksi esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 2 §:ssä pohditaan ampuma-aseen olemusta: ”Ensimmäinen edellytys olisi se, että esine muistuttaa ampuma-asetta. Edellytyksen tarkoituksena olisi rajata muunnettavissa oleviksi katsottavien esineiden piiriä sellaisiin esineisiin, jotka jo lähtökohtaisesti ovat ampuma-asetta muistuttavia. Näin ollen esimerkiksi pelkkää teräslevyn palaa ei katsottaisi tällaiseksi esineeksi.” tai ”Esineen tulisi olla muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi ilman erityistietoja ja -taitoja. Tämä tarkoittaisi sitä, että esine olisi muunnettavissa tavanomaisin työkaluin ilman asesepän ammattitaitoa ja erityistyökaluja.”

Aseseppien mielestä tämän kaltainen pohdiskelu tuntuu epäasialliselta ja asiantuntemattomalta.

19 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa kohta: ”Jos henkilöllä ei olisi ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa, olisi äänenvaimentimen hallussapito luvanvaraista”. Esityksen laatija näkee ongelman ainoastaan viranomaisen kannalta, eikä ymmärrä niitä motiiveja, millä joku ylipäätään hankkii itselleen äänenvaimentimen.

Ampuma-aseiden deaktivointi lienee se, minkä esityksen laatija näkee asesepille ainoana tulevaisuuden toimintana. Erikoista esityksessä on se, että deaktivointeja saisi suorittaa vain elinkeinoluvallinen kaupallinen toimija. Toisin sanoen esim. eläkkeelle siirtynyt aseseppä ei saisi deaktivoida edes omaa asettaan. Deaktivoitujen aseiden määrää ei tulisi muutenkaan lisätä lainsäädännöllisin toimenpitein. Väärissä käsissä deaktivoidut ampuma-aseet aiheuttavat vahinkoa ja luvallisesti toimintakykyisten ampuma-aseiden parissa toimiville negatiivista yhteiskunnallista painetta.

Lähtökohdiltaan esitys on laadittu estämään ”kouluampumisia”. Esitys ei puutu lainkaan rikollisten luvattomiin aseisiin tai huomioi sitä, että lakimuutoksen alkuun saattaneet murhaajat saivat aseensa täysin väärin perustein ja vuoden määräajoiksi. Esityksessä olevia lupien määräaikaisuuksia ei myöskään perustella. Aseseppien yhdistys ei hyväksy mielivaltaisia määräaikoja, koska ne ainoastaan aiheuttavat harmeja lakeja noudattaville kansalaisille.

Yksityishenkilön terveydentilaan, kotirauhaan, omaisuudensuojaan tai yhdistymisenvapauteen liittyvien perustuslain lakipykälien esittäminen tekee luvallisesti aseiden parissa toimivista kansalaisista käytännössä lainsuojattomia ilman perusoikeuksia. Yhteen ihmisryhmään yritetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden nimissä kohdistaa perustuslain vastaisia toimia.

Aseisiin liittyvien lupapäätösten yhteydessä on tähän asti arvioitu kansalaisen riittävä nuhteettomuus. Nyt lähtökohtana on se, että jokaiseen aseeseen erikseen liittyy potentiaalinen rikos. Tämä asenne loukkaa noin neljännestä täysi-ikäisistä kansalaisista, jotka pääasiassa kuuluvat viranomaistenkin tiedostojen mukaan nuhteettomimpiin veronmaksajiin. Mitään oikeutusta perustuslain loukkaamisiin ei ole, kun käsitellään aseisiin liittyviä asioita ilman rikoksia.

AAHY on toiminut määrätietoisesti luvallisten ampuma-aseiden ja luvallisesti aseiden parissa toimivien henkilöiden vähentämiseksi. Minkäänlaista vuoropuhelua intressipiirien kanssa ei ole käyty, jos jokin asia on AAHY:lle esitetty vastoin heidän omaa mielipidettään. Asiaa kuvaa hyvin myös se, että yhdistyksemme (Suomen Aseseppien Yhdistys ry) eliminoitiin tarkoituksellisesti ampuma-aselautakunnasta. Emme saaneet myöskään käyttää vielä lautakuntaan kuuluessamme nimeämäämme sijaisedustajaa, joka poistettiin kokouksesta ilmeisesti siksi, että hänellä olisi ollut eriävä mielipide käsiteltävästä asiasta. Aseseppien tilalle nimettiin sensijaan AAHY:n oma edustaja Liisa Timonen, joka ei tunne aseseppäalaa lainkaan. Miksi AAHY:n annetaan jatkaa intressipiireille kuuroa linjaansa tämän lakiesityksen kaltaisia asioita tehden?

Mitään intressipiirien lausuntoja AAHY ei ole koskaan huomioinut, vaikka heille olisi yritetty tuoda julki selkeitä asiavirheitä tai väärinkäytöksiä. Viranomaisina AAHY:n edustajat tulee asettaa korvausvastuuseen mm. ase-elinkeinon vahingoittamisesta ja heidän ko. asiaan liittyvistä tekemisistä ja laiminlyönneistä.

Suomen Aseseppien Yhdistys ry näkee ainoaksi vaihtoehdoksi, että esitys hylätään kokonaisuudessaan huonosti valmisteltuna, puutteellisena ja virheellisenä. Esitys sisältää niin paljon korjattavaa, että uuden esityksen laatiminen voimassaolevaa ampuma-aselakiamme käyttämällä ja tarkentamalla on huomattavasti järkevämpää kaikille osapuolille. Lisäksi vaikeaselkoisuutensa vuoksi esitys aiheuttaisi voimaan astuessaan asealalla työskenteleville viranomaisille ja elinkeinonharjoittajille tulkitsemisen ongelmia. Uudelleen tehtävään esitykseen tulee sisällyttää ainoastaan ensimmäistä ampuma-asettaan hankkivan tarkastaminen ja ampuma-aseiden turvallisen säilytyksen järjestäminen jo ensimmäisestä aseluvasta alkaen. Alaikäisen luvanhakijan huoltajan tulee täyttää myös luvanhaltijan kriteerit.

Edellisen lakimuutostyön yhteydessä 1998 käytetyt henkilöt kävivät suoraa vuoropuhelua intressipiirien kanssa jo lain tekovaiheessa. Voimassaoleva ampuma-aselakimme on edelleen hyvä ja toimiva, mutta AAHY:n laatimat lain edelle menevät ohjeet pilasivat lupaviranomaisten mahdollisuudet tehdä lupapäätöksiä lainmukaisesti, sekä aiheuttivat Jokelan ja Kauhajoen tapaukset. Sairaan poliisiylijohtajan Markku Salmisen johdatteleminen allekirjoittamaan aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet ei saa johtaa siihen, että kyseiset lainvastaiset ohjeet saatetaan voimassa olevaksi laiksi. Virka-asemaansa väärin käyttäneet viranomaiset on ilmeisesti edellä olevan esityksen avulla tarkoitus vapauttaa kaikesta vastuustaan aikaisemmin tekemiensä lainvastaisten päätösten suhteen.

Odotamme sisäasiainministeriön palauttavan esityksen uudelleen valmisteltavaksi intressipiirien kanssa. Edellytämme ampuma-aselautakunnan laajentamista käsittämään laajan asealan edunvalvojaryhmän.

Kunnioittavasti,

Pekka Peltola
puheenjohtaja