Suomen Aseseppien Yhdistyksen lausunto AYO:sta

SUOMEN ASESEPPIEN YHDISTYS RY

               LAUSUNTO 27.09.2007

Sisäministeri Anne Holmlund
Sisäasiainministeriö
Hallituskatu 12
HELSINKI

ASIA: Aselupakäytäntöjen Yhtenäistämisohje

Hyvä ministeri Holmlund,

Poliisin ylijohdon alaisuudessa toimiva Arpajais- ja asehallintoyksikkö (AAHY) on perustellut Aselupakäytäntöjen Yhtenäistämisohjeen (AYO) valmistelemista ja ko. ohjeen jakamista poliisipiireille sillä, että poliisin toiminta- ja taloussuunnitelmassa on ollut tavoitteena aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen maassamme.

Valmistellun Aselupakäytäntöjen Yhtenäistämisohjeen luonnos oli vuonna 2006 laajalla lausuntokierroksella ja lähes kaikki intressipiirit edellyttivät ohjeen uudelleen valmistelua.

Arpajais- ja asehallintoyksikön hallitusneuvos Jouni Laiho ei kuitenkaan katsonut tarpeelliseksi ohjeen uudelleen valmistelua tai edes lähettää korjattua versiota laajalle lausuntokierrokselle, vaan viivytteli asian kanssa niin kauan, että liian myöhään kokoon kutsuttu Ampuma-aselautakunta sai asian käsiteltäväkseen KIIREELLISENÄ vasta 28.08.2007. Ampuma-aselautakunnan lausunto ja mielipide AYO luonnoksesta olisi pitänyt valmistua jo 20.09.2007 kokouksessa.

Suomen Aseseppien Yhdistys ry vaatii hylkäämään aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen seuraavilla perusteilla:

1.
Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma 2005 – 2009 sisältää hyvän hallinnon periaatteiden vastaisen vaatimuksen sivulla 17; vähintään 2 % tavoite aselupien peruutusten tai lupahakemusten hylkäämisen osalta. Luvun tulisi olla 0 %.

2.
Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 – 2011 ja taloussuunnitelman 2007, sivulla 22 Lupapalvelujen tuloksellisuuden kehitystä ja tasoa arvioidaan seuraavassa taulukossa esitettyjen tunnuslukujen kautta:

Aseluvat
2004 toteutuma: 84.083
2005 toteutuma: 77.636
2006 arvio: 81.000 ja
2007 tavoite: 75.000.
ero 6000 tarkoittaa yli 7 % tavoitetta!

3.
Hallinto-oikeuksien päätösten esittäminen ohjeessa ilman, että olisi tietoa lupahallinnossa kielteisen päätöksen tehneen virkamiehen todellisista perusteista on tarkoituksellisen harhaanjohtavaa. Hallinto-oikeuksien päätökset johtaisivat lupahallinnossa kehäpäätelmän tekoon, jolloin voitaisiin aina perustella kielteistä päätöstä tilanteeseen sopivalla hallinto-oikeuden päätöksellä. Suomalainen oikeusjärjestelmä ei ole ennakkopäätöksiin perustuva, joten olemme vaatineet päätösten poistamista.

4.
Valtion hallinnossa ohje normaalisti on vain ohjeen antajan alaisia sitova ohje, joka tarkentaa alaisten työtehtäviä. Hallitusneuvos Jouni Laiho on jakanut AYO luonnoksen jo yhdeksäänkymmeneen (90) poliisipiiriin, joissa työskentelee lähes 8000 poliisia. Poliisipiireille on jo vuonna 2006 annettu ymmärtää, että AYO luonnosta on noudatettava ikäänkuin se olisi laki tai ainakin lain tasoinen. Hallitusneuvos Jouni Laihon jakaman AYO ohjeen luonnos on itse asiassa saavuttanut jo asetuksen statuksen koska se sitoo pääasiassa muita viranomaisia kuin hallitusneuvos Jouni Laihon alaisia.

5.
AYO luonnos 28.08.2007 sisältää runsaasti voimassaolevan aselain kanssa ristiriitaisia ja jopa aselain vastaisia kohtia, joista esitämme mm. seuraavan:

1. LUVATON HALLUSSAPITO
“jos ampuma-aserikoksessa on kyse luvattomasta hallussapidosta…tulee jo olemassaolevat luvat peruuttaa”

Ampuma-aselaki 1/1998 101 § antaa luvattomasta hallussapidosta vain sakkoa tai vankeutta teon moitittavuudesta riippuen. HE 183/1997 toteaa lupien peruutuspykälä 67:n sisältävän moitittavuudeltaan hyvin erilaisia tekoja. AYO:n tätä kohtaa soveltavalla poliisiviranomaisella on tuomioistuimen päätös jo tiedossa ja siinä on ilmoitettu teon vakavuusaste ja siitä huolimatta AYO luonnoksen tässä kohdassa hallitusneuvos Jouni Laiho itseasiassa siirtää lupaviranomaiselle oikeuden antaa ankarampi rangaistus kuin tuomioistuin. Ampuma-aselain 67 § ilmoittaa, että lupa voidaan peruuttaa ja silloinkin vain kun luvanhaltija on todettu sopimattomaksi aseen hallussapitäjäksi. AYO luonnos määrää luvan aina peruutettavaksi, vaikka teko olisi vähäinen (Suomessa tälläinen luvaton hallussapito on yleensä huonokuntoinen vanha ase, jopa aseromu). Hallitusneuvos Jouni Laiho ei ole huomioinut HE 183/1997 ja ampuma-aselain kohtuusperiaatetta luvanhakijaa ja aseluvanhaltijoita kohtaan.

6.
AYO luonnoksessa esitetty HALLUSSAPITOLUVAN MÄÄRÄAIKAISUUS
Ampuma-aselain 53 §:n mukaan “hallussapitolupa annetaan toistaiseksi”, jollei sitä ole erityisestä syystä annettava määräajaksi. AYO luonnoksessa sivulla 54 kehoitetaan lupaviranomaisia antamaan vain määräaikaisia lupia tietyn kaliiperisille aseille. Ampuma-aselaki ei tälläistä määräaikaismenettelyä hyväksy kuin erityisestä syystä. Myös kehoitus vaatia lupaviranomaisia määräämään ampuma-aselupaan ehto, jonka mukaan ko. aseen käyttö on sallittu vain tietyllä ampumaradalla on ampuma-aselain kanssa ristiriidassa. Ristiriita asiassa syntyy myös perustuslaillisen omaisuudensuojan suhteen, mikäli lupaviranomaiset antaisivat vain määräaikaisia lupia.

LOPUKSI

Suomen Aseseppien Yhdistys ry katsoo, että AYO luonnos on valmisteltu virheellisistä lähtökohdista ja lähinnä palvelemaan edellisen sisäministerin poliittisia tarkoitusperiä.

AYO luonnos on hyvän hallinnon periaatteiden vastainen ja ristiriidassa ampuma-aselain lainsäädännön esitöiden ja ampuma-aselain sekä perustuslain kanssa ja em. syistä johtuen tulee ko. luonnos välittömästi hylätä.

Suomi on erittäin aseturvallinen maa, eikä ampuma-aseiden määrä millään tavoin korreloi henkirikosten määrän kanssa, joten perusteita lupahallinnon toimenpiteiden tiukentamiselle ei ole. Ongelmana on lähinnä lupahallinnossa työskentelevien heikko tietotaito ja motivaatio palvella kansalaisia hyvän hallinnon perusteiden sekä hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti. Vastuu lupahallintoviranomaisten koulutuksen järjestämisetä on luonnollisesti poliisin ylijohdolla sekä Arpajais- ja asehallintoyksiköllä. Asiantuntija-apua tarjoavat useimmat intressipiirit mielellään mm. kouluttajien ja luennoitsijoiden muodossa, kuten Suomen Aseseppien Yhdistys ry.

Odotamme, että Te sisäministerinä hylkäätte Aselupakäytäntöjen Yhtenäistämisohjeen kokonaisuudessaan ja estätte ko. ohjeen käyttöönoton.

Kunnioittavasti,
Suomen Aseseppien Yhdistys ry

Pekka Peltola
puheenjohtaja

Matti Peippo
sihteeri

Jakelu:
Poliisiylijohtaja Markku Salminen
Hallintojohtaja Arto Nieminen
Poliisijohtaja Kimmo Hakonen
Toiminnanjohtaja Runo K. Kurko