SM-2006-02043/tu-51/22.6.2006

LAUSUNTO
28.09.2006

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry
PL 419
00151 Helsinki

Sisäasiainministeriö
Poliisiosasto
Arpajais- ja Asehallintoyksikkö

Viite: SM-2006-02043/tu-51/22.6.2006

ASIA: ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJEET
(myöhemmin AYO)

NRA Kansallinen kivääriyhdistys ry (myöhemmin NRA) antaa lausunnon ylläolevasta asiasta, sillä asia koskee kaikkia nykyisiä ja tulevia aseluvanhaltijoita.

Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen luonnos on erittäin tulkinnanvarainen ja ohjeeksi liian monimutkainen. Luonnos ohjeista tulee palauttaa täydellisesti uudelleen valmisteltavaksi mm. seuraavin perustein;

Väärä/asenteellinen lähtökohta
Näemme, että pääperiaate ohjeistuksen laatijoilla on ollut painottaa sitä, millä tavoin voidaan olla myöntämättä aseen hankkimislupaa sitä asiallisin perustein hakevalle kansalaiselle. Tämä asenne on selkeimmin havaittavissa sivulla 3: ”Ampuma-aselain esitöissä lainsäätäjä tuo esille potentiaalisen vaaran, jonka ampuma-ase aiheuttaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle: “On aina olemassa vaara, että asetta hallussaan pitävä käyttää sitä väärin. Lisäksi ampuma-ase voi kulkeutua vääriin käsiin rikoksen kautta” (HE 183/1997 vp). Johtopäätös tästä on se, että vaara tai riski on olemassa ja että se johtuu ampuma-aseen yleisistä, kaikkien tiedossa olevista ominaisuuksista, joista tärkein on kyky aiheuttaa vahinkoa väärin käsiteltynä. Tätä vaaraa ei kuitenkaan lupaharkinnassa voida olettaa ilman jotakin konkreettista tosiseikkaa.”

Tämä on yhtä merkittävää (yli 500.000 hlöä) henkilöryhmää syrjivä ja sinänsä suorastaan rasistinen kannanotto. Ylläolevan lausuman vuoksi ei voida edes olettaa, että AYO voisi toimia hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja siten, että kaikkia luvanhakijoita/ -haltijoita voitaisiin mitenkään kohdella yhdenvertaisesti.

AYO antaa luvanmyöntäjille sellaisen kuvan tilanteesta, että voimassa oleva aselakimme olisi synnyttänyt ongelmatilanteita ja heikentänyt yleistä kansalaisturvallisuutta siinä määrin, että koko esitys on rakentunut sellaiseksi, ettei se millään tavoin vastaa nykyisen ampuma-aselain henkeä ja tarkoitusta. Tämä luonnos on useissa kohdissa nykyisen aselain ja -asetuksen vastainen.

Riittämätön asiantuntemus
AYO:n laatijoiden osalta ovat myös herättäneet huomiota sellaiset seikat, jotka antavat aihetta epäillä, että vain pienellä osalla työhön osallistuneista henkilöistä on voimassaoleva metsästyskortti, henkilökohtainen ampuma-aseen kantolupa tai edes teoreettista kokemusta ampuma-aseista, koska selvien asiavirheiden määrä on kohtuuttoman suuri ja asettaa siksi koko työryhmän ja luonnoksen laatijoiden asiantuntemuksen kyseenalaiseksi.

Pyydämme huomioimaan, että jo vuonna 1998 nykyisen aselain valmisteluun liittyen Sisäasiain-ministeriön poliisiosasto totesi, ettei aseiden luokitusjärjestelmä tuo mitään hyötyä yleiseen turvallisuuteen liittyen ja näin ollen poliisiosasto päättikin luopua siitä. Hämmästystä herättääkin se, että epäonnistunut aseluokitus on jälleen esillä, mutta nyt eri kaliiperisten aseiden soveltuvuudesta määriteltyyn tarkoitukseen. Räikeimpinä esimerkkeinä ovat 7 mm Rem. Magnum ja em. kaliiperin väitetty soveltuvuus majavan metsästykseen, vaikka 10,5 g luodilla suuenergia on 4840 joulea. Virheellisen taulukon lisääminen on tyypillinen esimerkki huonosta ja huolimattomasta asioiden valmistelusta.

AYO ottaa myös hämmästyttävästi kantaa aseiden tarkkuuteen, luodin kantamaan, halkaisijamittaan ja iskuenergiaan. Suomen kansalaisella on vapaus matkustaa nykyisen EU:n alueella ja myös EU:n ulkopuolella. Suomen kansalaisella on näin ollen oikeus osallistua mm. suurriistajahteihin, joissa luodin kantama ja osumaenergia ovat riittävät turvalliseen metsästykseen. On otettava huomioon, että vaarallisen suurriistan metsästyksessä tulisi iskuenergian olla vähintään 5000 joulea (suuenergia) ja suositeltava luodin halkaisija yli .400 eli esim. .416 Rigby (vaatimus useissa Afrikan maissa). Tilanteessa, jossa suurriistaa joudutaan ampumaan yli 200 metrin etäisyydeltä tulee luodin suuenergian olla vähintään 6000 joulea. AYO:n luonnos ottaa kantaa yksittäisiin asioihin, mutta unohtaa metsästyslain vaatimukset iskuenergian ja luodin painon suhteen.

Pohdinnat aselupien määräaikaisuudesta ovat täysin vailla mitään turvallisuuteen liittyvää perustaa ja ovat NRA:n tulkinnan mukaan ainoastaan keino rahastaa kansalaisia ja lisätä tarpeetonta byrokratiaa, mikä on vastoin ministeriöiden pyrkimystä vähentää paperityötä. Lisäksi AYO:ssa esitetty hallussapitolupien evääminen joidenkin suosittujen ampumaurheilulajien harrastajilta tuo esiin luonnoksen laatijoiden heikon asiantuntemuksen ja ampumaurheiluun kohdistuvan kielteisen asenteen.

Kielteisyys ase- ja patruunakeräilyä kohtaan
Ampumakiellon asettaminen keräilyaseisiin on täysin virheellinen ja tarpeeton toimenpide. Se on vastoin ampuma-aselain 46 § 2 momentin ilmausta “lupaviranomainen voi”. Asekeräilijältä edellytetään asiantuntemusta ja järjestelmällistä toimintaa siinä määrin paljon, että se ylittää usein jopa viranomaiselta edellytettävät asiat. Jokaisella keräilijällä tulee olla oikeus ampua keräily-aseillaan, mikä kuuluu asetuntemuksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tätä edellytetään häneltä myös laissa jo hyväksyntää haettaessa 58 §:ssä ja erikseen jokaista hallussapitolupaa haettaessa. Lisäksi ampumakieltoihin haettavat poikkeukset lisäävät byrokratiaa lupahallinnossa tuntuvasti haitaten samalla asiallista keräilyä ratkaisevasti esim. perinneammunnan ja tutkimustyön kannalta.

AYO:ssa määritellään “patruunakeräyslupa” samaksi kuin ampumatarvikelupa. Tässä ilmaisussa tarkoitetaan ilmeisesti patruunakeräilylupaa. AYO:n laatijataho(t) eivät tunne ilmeisesti aselaki-uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa käyttöön tulleita lupakäsitteitä. Patruunakeräilylupa ja ampumatarvikelupa ovat käytännössä kaksi täysin erilaista lupaa “ampumatarvikelupa”-nimikkeen alla. Ne haetaan myös täysin eri tarkoituksiin ja erilaisilla hakukaavakkeella (lomakkeet Ase3 ja Ase5).

AYO:n laatijat tuskin tuntevat ERVA-patruunoiden ominaisuuksia riittävästi, vaan laatijoilla on ollut ilmiselvä tarkoitus vain kieltää varmuuden vuoksi kaikki vieraalta kuulostavat asiat. Koska patruunakeräily on aselaissa melko heikosti määritelty asia, tulisi siitä tehdä aselakiin tarvittavat määritelmät, eikä pyrkiä laatimaan lain yläpuolelle asettuvia ohjeistuksia. Patruunakeräilyn rajaaminen esim. vain pienimmäksi mahdolliseksi vähittäismyyntipakkaukseksi ei ole mielekästä tai perusteltua keräilyn kannalta. Patruunakeräilijän asiantuntemukseen kuuluu ymmärtää, mikä on keräilyllisesti arvokasta ja mikä ei. Patruunakeräilyn turvallisuusvelvoitteet koskevat joka tapauksessa jo nyt aseluvanhaltijoita, eivätkä ne muutu AYO-luonnoksella.

Keräilijät kokevat rajoitukset viranomaisten taholta aseiden ja patruunoiden käytölle pelkästään tarpeettomana epäluottamuslauseena. AYO:n laatijat eivät luonnoksen perusteella tunne lainkaan asekeräilyn luonnetta ja tarkoitusta.

Heikosti velvoittavien oikeuslähteiden painottaminen
Nykyinen voimassaoleva aselaki ja metsästyslaki ovat erittäin kattavia ja on hämmästyttävää, että luonnokseen on otettu sellaisia heikosti velvoittavia oikeuslähteitä kuten lainvalmisteluaineistoa. Näistä ei lainsäätäjän tarkoitus käy vielä ilmi.

Viittaukset oikeuskäytäntöön ovat lakoonisia, eivätkä ne ole suoraan sovellettavissa ratkaisu-perusteiksi ns. analogia metodilla. Ko. metodin käyttäminen aiheuttaa liiaksi oikeusepävarmuutta ja sen käyttö kuuluu pääasiassa tuomioistuimille. Merkittävää on myös se, ettei Suomessa ole prejudikaattisidonnaisuutta. Koska lähteen ilmaiseman normin sivuuttamisesta ei seuraa virkavirhe-sanktiota, niin oikeuslähteiden käyttäminen vain sekoittaa ja häiritsee päätöksentekoa. AYO:ssa perusteena aselupien peruuttamiseen tai myöntämistä estävänä tekona voidaan pitää esim. autolla ajettua ylinopeutta, vaikka teko ei liity mitenkään ampuma-aseisiin tai edes luonnoksen aihe-yhteyteen.

NRA katsoo, että AYO-luonnos on käsitettävä ohjeena lähes säädöksen tasoisena. Kaikkien lakia alempiasteisten säädösten on perustuttava lakien antamaan valtuutukseen ja oltava sisällöltään sopusoinnussa niiden kanssa. Käsiteltävänä oleva luonnos ei täytä näitä vaatimuksia! Suomen lainkäyttöpiiriin kuuluvien ihmisten tasa-arvo taataan ihmisten yhdenvertaisuuden lain edessä säätävässä perusoikeussäännöksessä. AYO-luonnos ei täytä miltään osin näitä vaatimuksia ja siitä syystä on ko. esitys palautettava kokonaan uudelleen käsiteltäväksi.

LOPUKSI:
NRA:n kanta on, että Aselupakäytännön yhtenäistämisohjeet luonnoksena on epäselvä, virheellinen, tulkinnanvarainen ja sekava. Näemme tarpeelliseksi lupavastaavien kaikissa kihlakunnissa saavan koulutuksen tunnistamaan ampuma-asetyypit riittävällä tarkkuudella ja tutustuvan henkilökoh-taisesti voimassa olevaan ampuma-aselakiin niin perusteellisesti, että erillistä ohjeistusta ei tarvita.

Kuitenkin, jos Sisäasiainministeriö katsoo, että AYO:n kaltainen ohjeistus on tarpeen, niin NRA ehdottaa sivuja 1-83 kaikkine liitteineen palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi ja työstettäväksi siten, että toimikuntaa laajennetaan viranomaistahojen ulkopuolisilla yleistä luottamusta ja arvostusta omaavilla asiantuntijajäsenillä riittävässä määrin, jotta asiantuntemus valmistelun yhteydessä voidaan varmistaa. AYO-luonnos on virkatyönä tehty, joten viranomaistahot luonnollisesti pidättäytyvät arvostelusta, vaikka ko. luonnos tulisi aiheuttamaan yleisesti heikosti koulutettujen lupavastaavien työskentelyn vaikeutumista jo materiaalin runsauden vuoksi. NRA on läpikäydessään koko luonnoksen oheistanut liitteenä selkeimmät virheellisyydet, vaikka näemme käytännössä mahdottomaksi korjata asenteellista ja virheellisestä lähtökohdasta valmisteltua esitystä.

Odotamme Arpajais- ja Asehallintoyksikön ryhtyvän kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta kihlakuntien asevastaavat koulutetaan sille tasolle, jota voidaan edellyttää sellaisilta virka-henkilöiltä, joiden toimenkuvaan kuuluu voimassaolevan aselainsäädännön riittävä tuntemus. Tietotaito tuntea ja tunnistaa lupahakemuksissa esiin tulevat ampuma-asemallit riittävällä varmuudella on edellytys hoitaa ko. tehtäviä.

Siinä tapauksessa, että Sisäasiainministeriön Arpajais- ja Asehallintoyksikkö katsoo tarpeelliseksi erillisen AYO-tyyppisen ohjeistuksen laatimisen ja käyttämisen niin valmistelu tulee aloittaa NRA:n käsityksen mukaan täysin puhtaalta pöydältä.

Kunnioittavasti,
NRA Kansallinen kivääriyhdistys ry

Runo K. Kurko
Puheenjohtaja

Tommi Vuorenmaa
Varapuheenjohtaja

Toni Stoschek
Pääsihteeri

LIITE 1 sivu

Tiedoksi:
Sisäministeri Kari Rajamäki
Hallintovaliokunta puh.johtaja Matti Väistö
Kansanedustaja, Kokoomuksen puh.johtaja Jyrki Katainen
Kansanedustaja SDP Tero Rönni

LIITE
NRA Kansallinen kivääriyhdistys ry:n lausuntoon

Ainakin seuraavissa kohdissa selviä virheitä/puutteellisuuksia

s. 3 2. kappale poistettava ihmisryhmää syrjivänä ja asiatta riskiksi leimaavana
s. 5 4. kappale muutettava tai poistettava, koska määräaikaisuus ei luo turvallisuutta, mutta lisää byrokratiaa
s. 6 1. kappale muutettava moottoripyöräilijöitä loukkaavana
s. 6 4. kappale poistettava, koska epäviralliset asiat eivät ole virallisia
s. 7 Esim.-taulukko muutettava tai poistettava, koska rikosrekisterin omaaville rikollisille ei saa antaa aseita
s. 9 Esim.-taulukko muutettava tai poistettava, koska rikosrekisterin omaaville rikollisille ei saa antaa aseita
s. 12 2. kappale poistettava, luvan omaavalle ihmiselle lainatessa ei voi taata ihmistä poliisia paremmin
s. 12 4. kappale ehdottomasti poistettava, sillä taparikollisen lausunnon pohjalta syyllistettävissä kaikki
s. 21 4. kappale poistettava, koska se loukkaa esim. vammaisurheilijoita ja leimaa sopimattomiksi ihmisiksi
s. 22 1. kappale poistettava, koska poliisilla ei ole lääkärin koulutusta
s. 22 2. kappale muutettava tai poistettava, koska ampuma-aseiden pois ottaminen ei poista itsemurhia
s. 25 3. kappale poistettava, koska turvallinen säilytys edellytetään jo, mutta esim. naapuria ei voi valita
s. 25 4. kappale poistettava, koska syyllisyydet koskevat vain tekijää ja virhetulkintamahdollisuudet ilmeisiä
s. 25 5. kappale poistettava, koska epäasiallinen
s. 30 muutettava jäsenyyksien, käyttötapojen ja -paikkojen selvittely lähinnä aloitteleville, muille asiaton
s. 40 muutettava ampumaurheilun käsite siten, että harrastuksessa ei ole pakko kilpailla
s. 41 1. kappale poistettava asiattomana, koska viittaa esitykseen ja pyrkii kieltämään tietyt aseet arvaamalla
s. 42 kohta 6 2.-viimeinen lause muutettava, sillä sarjatulelle takaisin muuntamisen pelon korostus asiatonta
s. 46 4. kappale poistettava/muutettava, sillä asiatonta kieltää aseita alkuperäisen käyttötarkoituksen vuoksi
s. 47 ”Hankittavan aseen…” poistettava, koska alkuperäinen käyttötarkoitus mahdoton perustella
s. 48 2. kappale poistettava asiattomana
s. 48-49 3.2.3.2. poistettava asiattomana
s. 52 3. kappale muutettava, sillä määräaikaisuus ei poista viranomaisen vastuuta tai vähennä riskejä
s. 52 5. kappale muutettava, sillä määräaikaisuus ei poista viranomaisen vastuuta tai vähennä riskejä
s. 52 6. kappale muutettava, ruotsinkielisiä loukkaavana
s. 53 1. kappale poistettava, sillä ihmisellä oltava oikeus harrastaa valtion sisällä asuinpaikasta riippumatta
s. 53 2. kappale muutettava, sillä määräaikaisuus ei poista viranomaisen vastuuta tai vähennä riskejä
s. 54 5. kappale poistettava perusteettomana
s. 55 1. kappale muutettava perusteettomana, jos mustaruutiase soveltuu metsästystarkoitukseen
s. 55 4. kappale poistettava tulkinnallisena
s. 56 3.3.1. muutettava tai poistettava asiattomana
s. 60 3.4.4. muutettava, sillä reikäpääluodeilla on tiettyjä urheilulajeihin soveltuvia ominaisuuksia
s. 61 muutettava kaasusumuttimen määräaikaisuus todellisiin tarveaikoihin tai toistaiseksi
s. 61 muutettava kaasusumuttimen lupaedellytykset. Kaasusumutin ei ole ampuma-ase, eikä tappava
s. 62 3. kappale muutettava, sillä poliisille vastuuvelvollisuus vain määräajoin on asiaton
s. 62 muutettava periaatetta myöntää kaasusumutin, joka korvaisi esim. vammauttavat lyömäaseet
s. 64 muutettava muistoaseen patruunakiellon ehdottomuus asiattomana, jos kerran annetaan ase
s. 65 7. kappale poistettava, sillä vuosi 1945 rajana täysin perusteeton
s. 69 viimeinen kappale muutettava tai poistettava tulkinnallisuuksia ja mielivaltaisuuksia aiheuttavana
s. 72 6.6.1. poistettava tai muutettava, sillä sarjanumerointi tarpeetonta ja voi jopa pilata aseet
s. 72-73 6.6.2. poistettava asiattomana, sillä ampumakiellot mihinkään aseeseen ovat perusteettomia
s. 73 6.7. poistettava tai muutettava, koska sisältää paljon virheellisyyksiä ja aiheuttaa sekaannuksia
s. 77 muutettava, sillä poliisilla ei ole psykiatrin koulutusta ja tulkinta johtaa mielivaltaisuuksiin
s. 78 poistettava perusteettomana. Lisäksi internet sisältää erittäin paljon asiatonta materiaalia
LIITTEET poistettava, sillä ne sisältävät huonosti laadittua tai asiatonta materiaalia

Lisäksi .500 S&W Magnum -kaliiperin kieltäminen asiantuntematonta ja huonosti perusteltua.