PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 12

1210

LÄÄKITYS OSASYYNÄ JOUKKOAMPUMISIIN

Las Vegasin joukkoampuminen toi jälleen esille vaatimuksia aselakien tiukentamisesta. Iltalehden uutisen Poliisitarkastaja: Aselakien tiukennuksista ei ole apua joukkoampumisten estämisessä mukaan Sisäministeriön poliisitarkastaja Seppo Sivula puhuu asiaa. Hän tuo myös esille yleisen tosiasian, että ampumistapausten jälkeen huomio kiinnittyy usein tekovälineeseen eikä tekijään. Seppo Sivula toteaa: ”On hirveän helppo puuttua tekovälineeseen, sen sijaan, että puututtaisiin syihin, eli siihen, mikä tekijällä on ollut päässä vikana, että hän on tämänkaltaiseen tekoon päätynyt.” Kyseessä on nimenomaan se, että joukkoampumisiin ryhtyvä henkilö on aina selkeästi mieleltään järkkynyt/sairas, täysin vääräntyyppisen lääkityksen alaisena ja jopa lähes kaikissa tapauksissa molempia edellä olevia. Myös Las Vegasin joukkoampuja Stephen Paddock on Dailymailin uutisen Stephen Paddock was prescribed anti-anxiety medication Valium which can trigger aggressive behavior four months before Las Vegas massacre mukaan saanut määräyksen lääkityksestä, joka saattaa johtaa aggressiiviseen käytökseen.

SSRI-lääkkeet ovat selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä, joiden tarkkaa vaikutuksen mekanismia ei tunneta, mutta ne nostavat keskushermostossa välittäjäaineena toimivan serotoniinin pitoisuuksia. Useiden tutkimusten mukaan mielialalääkkeet aiheuttavat jopa enemmän haittaa kuin hyötyä. USA:ssa erityisesti SSRI-lääkkeiden osuutta joukkoampumisiin on tutkittu laajalti ja useat eri tutkimukset osoittavat kiistatta em. lääkkeiden ja joukkoampumisten selkeän yhteyden. Mielenkiintoinen artikkeli aiheesta on Dan Robertsin vuonna 2013 kirjoittama artikkeli Every Mass Shooting Shares One Thing In Common & It’s NOT Weapons joka tuo esille, että joukkoampumisten yhdistävä tekijä on nimenomaan erilaiset lääkkeet, kuten mielialalääkkeet. Artikkelissa tuodaan esille valitettavia tapauksia, joissa erityisesti nuorille henkilöille määrätty SSRI-lääkitys on johtanut tuhoisaan lopputulokseen. Mikäli haluaa tutustua aiheeseen tarkemmin, kannattaa käydä lukemassa sivustoja SSRI Stories.

Lääketeollisuus ja lääkebisnes ovat maailmanlaajuisesti yksi tärkeimmistä ja tarkimmin suojelluista aloista. Erilaisten lääkkeiden vakavat haittavaikutukset ovat tosiasia, mutta asiaa ei haluta riittävästi tiedostaa ja tuoda esille, vaikka lääkkeiden haitat ovat kolminkertaistuneet 2000-luvun alusta. Tutkimusten mukaan suurin osa potilaista pitää lääkkeiden pakkausselosteita sinänsä hyödyllisenä, mutta moni myös huolestuu pitkistä haittavaikutuslistoista ja jättää siksi jopa lääkkeensä ottamatta. Herääkin kysymys, miten voidaan valmistaa, määrätä ja myydä lääkettä, jos sen tiedetään aiheuttavan paljon haittavaikutuksia, joista osa on jopa vakavia? Ja kuinka moni potilasta hoitava lääkäri osaa tai edes haluaa yhdistää lääkkeiden vakavat haittavaikutukset tai jopa kuolemantapaukset käytettyyn lääkitykseen ja tehdä ilmoituksen asiasta Fimean haittavaikutusrekisteriin? Lääkeyhtiöiden lobbaus, valta ja asema mm. poliitikkojen ja puolueiden rahoittajana on liian tärkeää menetettäväksi. On yksinkertaisesti helpompi demonisoida tekoväline ja antaa kansalaisille harhaanjohtava kuva, että asiat olisivat kunnossa, kunhan vaan aseita ei olisi saatavilla.

RIKOSTEN SOPIVA RANGAISTUSTASO

Helsingin yliopiston uutisen mukaan Kan­sa­lais­ten kä­si­tyk­set so­pi­vas­ta ran­gais­tus­ta­sos­ta vaih­te­le­vat. Oikeusministeriön tilaamassa Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tekemässä tutkimuksessa kansalaisia ja tuomareita pyydettiin antamaan rangaistus samoihin rikostapauksiin seitsemässä eri rikostapauksessa. Kussakin rikoksessa kansalaisten ja tuomareiden määräämiä rangaistuslajeja tarkasteltaessa ovat kansalaiset keskimäärin ankarampia kuin tuomarit viidessä tapauksessa seitsemästä. Erityisesti kansalaiset antoivat hiukan ankarampia rangaistuksia koskien väkivaltarikoksia ja seksuaalista väkivaltaa. Ajatus väestön yleisestä oikeustajusta osoittautui hajonnan vuoksi ongelmalliseksi, koska esimerkiksi sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa osa tutkimukseen osallistuneista kansalaisista jätti kokonaan tuomitsematta ja osa antoi ehdotonta vankeutta.

Hyvän tuomarin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi tuli tutkimuksessa esille oikeudenmukaisuus, puolueettomuus, asiantuntevuus ja riippumattomuus. Kansalaiset eivät sen sijaan pitäneet tärkeänä, että tuomari olisi tietoinen julkisesta mielipiteestä. Tutkimuksen taustalla on uutisen mukaan hallitusohjelman kirjaus, että Suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään kansalaisten oikeustajua ja sen suhdetta nykyiseen oikeuskäytäntöön. Juha Kääriäisen katsaus 21/2017 SEITSEMÄN RIKOSTAPAUSTA: KÄRÄJÄTUOMAREIDEN ARVIOIMA RANGAISTUSKÄYTÄNTÖ JA VÄESTÖN RANGAISTUSVALINNAT löytyy täältä

Useimmille lienee selvää, mikä on esimerkiksi vakuutuspetos. Epäselvää sen sijaan on, onko se vakuutuspetos, kun vakuutusyhtiön edustaja antaa tietoisesti väärää tietoa asiakkaalle niin puhelimitse, kuin jopa sähköpostitse saadakseen asiakkaan muuttamaan esimerkiksi entinen laaja kotivakuutus uuteen mahdollisten korvausten osalta huomattavasti suppeampaan vakuutusmuotoon. Vanhantyyppinen ns. laaja kotivakuutus on sisältänyt tärkeitä termejä kuten laaja ja täysarvo. Uusi vakuutus ei ole laaja kotivakuutus vaikka puhelimitse asiakkaalle tämä käsitys harhaanjohtavasti annettaisiin, koska kun vakuutuksen ehdoissa tai tarjouksessa ei termejä laaja kotivakuutus tai täysarvo enää löydy, niihin ei mahdollisen vahingon sattuessa myöskään luonnollisesti voi vedota. Puhutut asiat eivät ole sitovia, eikä vakuutusyhtiötä sido myöskään sähköpostiliikenne vaikka laaja kotivakuutus ja täysarvo termit tulisivat esille sähköpostitse. Entisentyyppiset ehdot eivät uudessa vakuutuksessa ole enää voimassa ja on vähintään tietoista harhaanjohtamista esittää asiakkaalle muuta. Jokaisen kannattaa olla siis todella tarkkana, kun vakuutusyhtiön edustaja soittaa.

EUROOPAN SYYTTÄJÄVIRASTO

Suomen Uutisten mukaan eduskunnan suuri valiokunta on käsitellyt Suomen hyväksynnän Euroopan syyttäjänviraston perustavaan EU-asetukseen ja ainoa asiaa vastustanut puolue oli perussuomalaiset. Perussuomalaiset näkivät viraston EU:n toimivaltaan kuulumattomana sekä liittovaltiokehitystä edistävänä. Uusi Euroopan syyttäjänvirasto tutkii EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia ja myös asettaa epäiltyjä syytteeseen, kun tähän asti vain kansalliset viranomaiset ovat voineet nostaa syytteitä. On täysin selvää, että Euroopan syyttäjävirasto laajentaa EU:n toimivaltaa ja edistää liittovaltiokehitystä. Tämänkin asian käsittelyn yhteydessä tuli esille, etteivät hallituspuolueemme aja lainkaan Suomen tai suomalaisten etua vaan toimivat yksinomaan EU:n asialla puoltaen asetuksen hyväksymistä eduskunnan suuressa valiokunnassa hankkeessa, jossa on nimenomaan kyse EU:n taloudellisten etujen turvaamisesta. Ainoa vastaehdotus tuli perussuomalaisilta, jonka ehdotuksen mukaan asetus ei ole hyväksyttävissä. Perussuomalaisten mukaan Euroopan syyttäjänvirasto laajentaa EU:n toimivaltaa tarpeettomasti ja kohtuuttoman paljon vieden toimivaltaa pois jäsenmailta. Perussuomalaiset varoittavat myös aiheellisesti, että Suomen syyttäjänlaitos menettää itsenäisyytensä ja joutuu alisteiseksi Euroopan syyttäjävirastolle.

EU:n etuja ajavan Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa on vedottu EU:n taloudellisia etuja koskeviin rikoksiin vaikka tosiasia on, että EU-sopimusten nojalla syyttäjänviraston toimivaltaa voidaan myöhemmin laajentaa muuhunkin rikollisuuteen eli hanke on todella laajavaikutteinen ja antaisi EU:lle käytännössä rajattomat valtuudet laajentaa Euroopan syyttäjäviraston toimivaltaa. EU:n Eurojust on jo olemassa oleva yhteistyöverkko, joka on perustettu rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi ja sen tulisi olla riittävä keino. Euroopan komission lehdistötiedote Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan 20 EU-maan päätöksellä tuo Euroopan syyttäjänviraston tarpeen esille mm. seuraavasti: ”Valtioiden rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus tuottaa vuosittain miljardeja euroja, kun kansallisia sääntöjä kiertämällä vältytään rikossyytteiltä” ja ”Kansallisilla syyttäjillä ei ole riittäviä keinoja pysäyttää mittavaa rajat ylittävää talousrikollisuutta. Euroopan syyttäjänvirasto toteuttaa rikostutkimuksia nopeasti eri puolilla Eurooppaa ja huolehtii reaaliaikaisesta tietojenvaihdosta”.

Jäsenmaat voivat siis vaihtaa tietoja sekä koordinoida poliisitutkintaa ja nopeuttaa toimia kuten omaisuuden jäädyttämistä ja takavarikointia. Mutta mikä taho vastaa siitä, että annetut tiedot ja poliisitutkinta on puolueetonta, paikkaansa pitävää, ajantasaista sekä poliittisesti riippumatonta, eikä nopeutetuissa prosesseissa tapahdu ihmisoikeusrikkomuksia? Ruotsi on tässä asiassa toiminut viisaasti jättäytymällä kokonaan pois hankkeesta, koska syyttäjävirastoon liittyminen on vapaaehtoista. Missä on EU tason puolustus syyttäjän vastapainona ja miten tämä tietojenvaihto voisi toimia, kun se ei muissakaan hankkeissa kuten poliisin rikosrekisteritietojen vaihdossa toimi ja onko päämääränä etenevän liittovaltiokehityksen nimissä vähitellen lakkauttaa kokonaan kunkin maan kansalliset syyttäjälaitokset ja koko toimintaa johdetaan yksinomaan liittovaltio EU:sta?

 

Minna Helin

pääsihteeri

 

Lähteet:

ILTALEHTI: http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201710032200435364_u0.shtml

Dailymail: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4947276/Stephen-Paddock-prescribed-Valium-Vegas-massacre.html

Ammoland: https://www.ammoland.com/2013/04/every-mass-shooting-in-the-last-20-years-shares-psychotropic-drugs/#axzz4ubxW9U80

SSRI Stories: https://ssristories.org/

Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kansalaisten-kasitykset-sopivasta-rangaistustasosta-vaihtelevat

Helsingin yliopisto: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/190440/Katsauksia_21_K%c3%a4%c3%a4ri%c3%a4inen_2017.pdf?sequence=2

Suomen Uutiset: https://www.suomenuutiset.fi/perussuomalaiset-vastustaa-euroopan-syyttajanvirastoa/

EU Press Release: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1550_fi.htm