NRA:n lausunto aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden luonnoksesta 10.09.2012.

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ryEsko Rasi
Peräpohjolan Poliisilaitos

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden luonnoksesta 10.09.2012.

LUONNOKSESTA 10.09.2012 YLEENSÄ

Luonnoksen on laatinut lähetekirjelmän mukaan “Aseturvallisuuden kehittämishanke” korvaamaan 16.10.2007 Sisäasiainministeriön poliisiosaston laatiman aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen AYO. Vuonna 2007 laadittu ohje oli valmisteltu Arpajais- ja asehallintoyksikössä viranomaistyönä jo 2006. Kyseinen ohje on muuttunut useita kertoja vuodesta 2007 ja ohje on useilta osiltaan ollut vain viranomaisten tiedossa.

Alkuperäinen vuonna 2007 käyttöön otettu ohje on ollut täydellisesti ristiriidassa Suomen perustuslain § 80 kanssa. Kansalaisten perustuslain suojaamien oikeuksien yli menevien ohjeiden antaminen ei ole juriidisesti mahdollista ja ohjeet eivät ole juriidisesti sitovia. Ampuma-aselain 13.06.2011 voimaantulon jälkeen kaikkien kirjallisten Poliisihallituksen antamien aselakia koskevien ohjeiden olisi tullut mitätöityä. Lainsäädäntövalta on ainoastaan Eduskunnalla. Aselain tulee olla niin tarkkarajainen, että sen ymmärtäminen onnistuu toimivaltaiselta viranomaiselta ilman erillistä ohjetta.

Hallinto-oikeuksien ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten valikoiva käsittely luonnoksessa osoittaa, että ei ole ymmärretty sitä tosiasiaa, että hallinto-oikeudet eivät käsittele muuta kuin sitä, onko viranomainen toimissaan luvan myöntäjänä tai luvan peruuttajana käyttänyt harkintavaltaa lain puitteissa. Huonosti valmisteltu ampuma-aselaki mahdollistaa laajan harkinnan aselupien myöntämis- ja peruutusasioissa. Hallinto-oikeuksien päätöksillä ei ole juriidista sitovuutta ja KHO:n päätökset on aina käsiteltävä tapauskohtaisesti.

Luonnoksen nimi on harhaanjohtava, sillä oikea nimi voisi olla: “Hallinto-oikeuksien päätösten pohjalta mietteitä lupahallinnon tueksi”! Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeella on ollut Suomessa hallinto-oikeuksien päätöksiä ohjaava vaikutus, vaikka hallinto-oikeuksien päätösten tulee perustua eduskunnan säätämiin lakeihin ja perustuslakiimme vuodelta 2000. Virkavastuun kannalta ohjeen käyttäminen on ongelmallista, sillä ohje ei ole, eikä voi olla sitova. Poliisihallitus ohjeen antajana ei voi perustella ohjeen antovaltaa myöskään poliisilailla, sillä kyseessä on perusoikeuksia koskeva asia ja sellaisista asioista säätää Eduskunta.

YHTEENVETO

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry lausuu kantanaan seuraavaa:

1. Poliisihallituksella ei ole Suomen Perustuslain § 80 perusteella oikeutta antaa kansalaisten perusoikeuksia koskevia viranomaisohjeita

2. Ohjeiden sijasta tulee viranomaisten koulutusta lupahallinnossa kehittää, jotta kansalaisia voidaan tehokkaammin palvella

3. Direktiivin vastainen aselain tulkinta, kuten määritelmä “muu ase”, vaikeuttaa tarpeettomasti luvan hakijaa, asia on korjattava

4. Aseen kaliiperin sopivuus tehon suhteen metsästyksen ollessa kyseessä selviää metsästysasetuksesta, erilliset taulukot virheineen ovat tarpeettomia

5. Määrättyjen kaliiperien kieltäminen liian tehokkaina ei perustu lakiin ja käyttötarkoitukseen. Kaliiperia 7,2-64 ei ole olemassa, vaan 7×64, eurooppalainen metsästyspatruuna, sika, hirvi yms.

6. Lupahallinnossa työskentelevien viranomaisten tulisi kaikkien suorittaa metsästystutkinto, jotta he ymmärtävät kaliiperien merkityksen metsästyksessä oikein

7. Luonnoksen nimi ja käyttötarkoitus ohjeena on muutettava, jotta myös Poliisihallitus toimii voimassa olevan perustuslain tarkoittamalla tavalla

8. Hallinto-oikeuksien päätöksillä ei ole yleissitovuutta, joten niihin vetoaminen lupaharkinnassa vain sotkee kysymystä virkavastuusta

Odotamme aseturvallisuuden kehittämishankkeen vastuutahojen poistavan aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen lopullisesti.

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry

Runo K. Kurko
puheenjohtaja

Jorma Anttila
hallituksen jäsen
erityisasiantuntija