Lausunto 29.10.2013

LomakeYla

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry LAUSUNTO
PL 419
00151 HELSINKI
info@nra.fi 29.10.2013

Sisäasiainministeriö
hare@intermin.fi
mika.lehtonen@intermin.fi

 

VIITE: Lausuntopyyntö SM024:00/2012

ASIA: Hallituksen esitys luonnoksesta ampumaratalaiksi, sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamiseksi.

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto yllä olevasta esityksestä ja lausumme seuraavaa:

Lain tarpeellisuudesta ja lain valmistelusta:

Ampumaratalaki on tarpeellinen selkiyttämään kaupallisten toimijoiden osalta heidän oikeuksiaan
ja velvollisuuksia, jotta vältyttäisiin Albertinkadun radalla 1999 tapahtuneiden murhien toistuminen.
Kaupallisen radan pitäjän vastuu ampuma-aseiden luovuttamisesta valvomatta henkilöille, joilla ei
ole ampuma-aseille hallussapitolupaa on vastuutonta ja edellyttää selkeää sääntelyä.

Ampumaradat ovat tunnetusti turvallisia paikkoja ampujille ja heidän seuralaisilleen, sillä ampuma-
radoilla kävijät tuntevat turvallisen aseen käsittelyn perusteet. Kaikissa ampumasuorituksissa on
valvojia, joten yleinen järjestys ja turvallisuus ei ole ongelma.

Uusien perustettavien ampumaratojen ja ampumakeskusten osalta kyseessä on ensisijaisesti kaavoitus
ja ympäristöasiat. Ratojen perustaminen ja valvonta kuuluu siten ainoastaan aluehallintovirastoille, ei
poliisille. (Pyydämme huomioimaan ylitarkastaja Koposen lausunto Poha)

Lain valmistelun ongelmana näemme intressipiirien heikon lain valmistelun tuntemuksen. Esityksen
perusteluosuus on tarkoituksella liian pitkä maavertailuineen. Valmistelijoiden olisi tullut ampuma-
ratalain valvonnan osalta ymmärtää, että valvova viranomainen ja luvan antaja ei voi olla poliisi,
vaan aluehallintovirasto. Ratojen teknisen valvonnan ja rakennussuunnittelun tehtävät olisi tullut
esityksen valmistelussa tarjota esim. Puolustusministeriön alaiselle Materiaalilaitokselle, Matle.

114§ Terveydenhoidon ammattihenkilöstön ilmoitusoikeus- ja velvollisuus on valmisteltu ilman
käytännön työtä tekevien lääkärien tietoja, joten lääkärin ilmoitusvelvollisuuden osalta uusi esitys
vaikeuttaa entisestään tilannetta vuonna 2011, 13.06 voimaan tulleeseen lakiin nähden.
Pakkohoitoon ohjaaminen voi tapahtua useista syistä, jotka syyt ovat käytännön lääkärin tehtäviä
hoitavilla selvillä. Diagnoosin tekeminen ja sen arviointi on ainoastaan lääkärin tehtäviin kuuluva
oikeus, sitä ei voida siirtää poliisille. Tiedon saantioikeus potilaan sairauksista ja käyttämistä
lääkeaineista muulle kuin hoitavalle lääkärille ei ole potilasturvallisuuden kannalta oikein.
Tietosuojan kannalta esitys loukkaa potilas-lääkäri suhdetta ja lääkärin vaitiolovelvollisuutta.
Perusoikeussännöksen kannalta tärkeitä kohtia ovat:

-rekisteröitävän henkilön tietojen sisältö
-rekisteröinnin tarve
-luotettavuus ja säilytysaika rekisterissä
-rekisteröityjen oikeusturva
-rekisterin käyttäjien pääsyoikeudet rekisteriin

Näemme virheellisenä ampuratojen valvonnan perusteena YJT:n valvonnan. Järjestyslakia säädettäessä, lainsäätäjät joutuivat hyväksymään liian väljän tulkinnan mahdollistavan lain. Poliisin tehtävien ulottaminen lähes kaikille inhimillisen elämän alueille ei voi johtaa muuhun kuin lain kunnioituksen vähenemiseen yhteiskunnassamme.

Poliisin tehtäväkenttä on jo nykyisin liian laaja, joten ampumaratojen valvonnan liittäminen poliisin tehtäviin johtaa ainoastaan priorisointien muutokseen. Poliisin perustehtävät jäävät hoitamatta. Syrjäisten metsästysseurojen yksityisillä maa-alueilla sijaitsevien ampumaratojen valvonta ei voi olla mielekästä resurssipulasta kärsivälle poliisille.

Lakien valmistelussa esille tullut kiire on johtanut Suomessa lainsäätäjien osalta huonosti valmisteltujen lakien hyväksymiseen. Lain säätäjinä kansanedustajat joutuvat luottamaan lakeja valmistelleiden virkamiesten ammattitaitoon. Valitettavasti Suomesta puuttuu edelleen valtiosääntötuomioistuin, sitä ei korvaa poliittinen perustuslakivaliokunta. Perusoikeustarkastelu ei voi toteutua ilman valtiosääntötuomioistuinta.

Yhteenveto:

NRA ry ei voi hyväksyä esitystä ilman täydellistä uudelleen tarkastelua ja tarpeellisia korjauksia. Näemme esityksen edelleen kaventavan lainkuuliaisten kansalaisten mahdollisuuksia harrastaa ampuma-aseilla metsästystä, urheiluammuntaa ja reserviläisammuntoja, kuten oli mahdollista ennen vuoden 2011 voimaan tullutta aselain muutosta.

Esitämme, että toimialaministeri kutsuu uuden työryhmän tekemään tarpeelliset korjaukset esitykseen. Edellytämme ohjausryhmän ymmärtävän ampumaratojen merkityksen suomalaisille.

Helsingissä 29. pnä lokakuuta 2013
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry

Runo K. Kurko Antti Jokinen
puheenjohtaja sihteeri

Tiedoksi:
Ministeri Päivi Räsänen

 

LomakeAla