NRA LAUSUNTO

LomakeYla

LAUSUNTO

03.12.2015

Suuri Valiokunta

Eduskunta

suuri.valiokunta@eduskunta.fi

 

Hyvät valiokunnan kansanedustajat,

ASEDIREKTIIVIN MUUTOS

KANSALLISEN VALMISTELUN TAUSTA

 

Suomen Hallitus on tänään käsitellyt EU:n komission ehdotusta asedirektiivin muuttamisesta ja esitys tuodaan Suuren Valiokunnan käsittelyyn vielä joulukuun aikana, ennen 18.12.2015. Komissio kiirehtii asian käsittelyä, jotta EU:n jäsenmaiden parlamentit eivät ehtisi tutustua asiaan riittävästi. Asia on valmisteltu salaisesti Fabio Marinin johtamassa ryhmässä, apunaan”Firearms Experts Group”.

Direktiivin valmistelu aloitettiin 2013 Cecilia Malmströmin ollessa EU:n sisäasiainkomissaarina. Komission tiedonantoon ei edellinen Eduskunta vuonna 2014 reagoinut, joten asian salainen valmistelu on johtanut valmiiseen direktiiviluonnokseen, ilman kansallista vaikutusmahdollisuutta! Suomen kansallinen linja on näin ollen jäänyt hämärän peittoon.

”Firearms Expert Groupin” suomalaisia viranomaisjäseniä ei sido EU:n palveluksessa olevien viranomaisten vaitiolovelvollisuus Suomessa. Sisäministeri Orpon alaisen Poliisihallituksen on tuotava julkiseen tarkasteluun kaikki direktiivin valmisteluun käytetyt asiakirjat ja käytetyt tilastot. On syytä epäillä, että suomalaisten viranomaisten antamat tiedot Suomen tilanteesta ovat olleet virheellisiä, puutteellisia ja vahvasti asenteellisia, ollen virkamieslähtöisiä.

 

KOMISSION ESITYS COM(2015)0750

Esitys on tuotu kiireellisenä ja tietoisen hätiköidysti, hyväksikäyttäen Pariisin terrori-iskun 13.11.2015 vaikutusta yleiseen mielipiteeseen. Esityksen valmisteluun eivät ole osallistuneet intressipiirit eri EU:n jäsenvaltioista, vaan yksinomaan viranomaistyönä tehty esitys loukkaa lainkuuliaisia metsästäjiä, reserviläisiä, urheiluampujia ja asekeräilijöitä. Esityksellä ei ole mitään tutkittuja vaikutuksia laittomaan asekauppaan ja terroristien käyttämiin aseisiin tai räjähteisiin.

Esityksessä on esitetty todistamattomia väitteitä, kuten esimerkiksi keräilijöiden olevan mahdollisia lähteitä luvattomien ampuma-aseiden markkinoille. Erityisesti Suomessa asekeräilijät ovat poliisin erityistarkkailussa ja aseiden säilytys edellyttää mittavia turvatoimia. Alunperin asedirektiivin tarkoitus ei ole ollut koskea asekeräilyä. Suomessa aseluvanhaltijoilta on edellytetty 13.06.2011 voimaan tulleen ampuma-aselain uudistuksen yhteydessä täysin poikkeuksellisen nuhteetonta elämäntapaa, verrattaessa muuhun väestöön ja virassa oleviin.

Esitys vaikuttaisi suoraan Suomen puolustuskykyyn kieltämällä itselataavat aseet. Kokoelmien ja museoiden hallussa olevat sarjatuliaseet jouduttaisiin tuhoamaan, jolloin merkittävä osa kansallista kulttuuriperintöä hävitettäisiin. Direktiivin aiheuttamia vaikutuksia voidaan hyvin verrata ISIS tai ISIL järjestön kulttuurikohteiden tuhoamiseen. Ainoastaan nihilistinen virkamies voi esittää perusoikeuksien näin laajaa polkemista. Suomessa direktiivin hyväksyminen merkitsisi perustuslain muuttamista ja omaisuuden suojan poistamista.

Metsästysoikeus perustuu maan omistamiseen tai maanomistajan antamaan lupaan metsästää hänen omistamillaan mailla. Metsästystä voidaan harjoittaa ainoastaan metsästykseen hyväksyttävillä välineillä, kuten ampuma-aseilla. Metsästysoikeuteen direktiivi vaikuttaisi suoraan. Ampuma-aseet ovat myös yksityistä omaisuutta, joten ne ovat perustuslain suojaamia.

Esityksen vaatimus ampuma-aselupien 5 vuoden määräaikaisuudesta on kohtuuton, eikä sillä ole mitään aseturvallisuutta lisäävää vaikutusta. Suomessa luvat ovat yleensä voimassa toistaiseksi, mikä käytäntö on todettu toimivaksi. Aselupa voidaan voimassaolevan asedirektiivin perusteella peruuttaa ainoastaan, mikäli henkilö on vaaraksi itselleen tai muille. Asia on todistettava laissa edellytetyllä tavalla, siihen ei riitä viranomaisen väite.

Deaktivoitujen aseiden hallussapidon kielto on käytännössä mahdoton toteuttaa, sillä sadoilla tuhansilla kansalaisilla ja yrityksillä EU:n alueella on hallussaan deaktivoituja aseita. Deaktivoidut aseet ovat erityisesti tarpeen militariaa harrastavilla keräilijöillä, sillä lupavapaus mahdollistaa myös näytösten kuten ”Normandian Maihinnousun 70 vuotisjuhlan” tapaisten esitysten esittämisen aikakauden kalustolla ja aseilla varustettuna!

Direktiiviesityksessä on useita yksityiskohtia, joiden korjaaminen olisi asiantuntijoiden tehtävä! Olennaista asiassa on se, että esitys on kaikilta perusteiltaan virheellinen virkamiesvalmistelun jälkeen ja aiheuttaisi korvaamatonta vahinkoa koko EU:n alueella kansalaisten suhtautumisessa Komissioon yleensä ja erityisesti sen säädösvalmisteluun. Suomessa tarve erota EU:sta on kasvanut ja erityisesti Schengen sopimuksen laaja rikkominen on herättänyt kansalaiset.

Esitys on esimerkki yhteiskunnallisesta vandalismista ja merkitsisi miljoonien ihmisten kohdalta heidän laillisesti omistamansa omaisuuden ja harrastuksen tuhoamista. Kyseessä on rahallisesti miljardien eurojen aiheuttama taloudellinen tuho. Jäsenmaiden hallitusten tehtävänä olisi toimeenpanna taloudellisilta vaikutuksiltaan seuraaviin sukupolviin ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttava direktiivi. Hyvin pukeutuvat Brysselin virkamiehet eivät niin muodoin juurikaan eroa ISIS-terroristeistä.

 

SUOMEN ASEMA

Suomessa on erittäin hyvä aseturvallisuus, sillä ampuma-aseiden määrään nähden Suomessa tehdään vähemmän henkirikoksia luvallisilla aseilla, kuin esim. Britanniassa ampuma-aseilla yleensä. Suomessa metsästäjät muodostavat suurimman ryhmän aseenomistajista, metsästyskortin omaavia kansalaisia on n. 340.000 ja heidän hallussaan on n. 1.100.000 ampuma-asetta. Metsästäjillä on hallussaan kymmeniä tuhansia itselataavia kiväärejä ja arviolta yli 100.000 itselataavaa haulikkoa.

Urheiluampujilla on Suomessa hallussaan ainakin 40.000 itselataavaa kivääriä, kaliipereista .22

kaliiperiin 338 asti, jopa joitakin kaliiperissa .50. Aseita käytetään säännöllisesti kilpailuissa ja harjoituksissa. Menestystä urheiluampujilla on ollut Practical lajeissa, missä käytetään useita asetyyppejä, kuten haulikko, kivääri ja pistooli.

Merkittävin itselataavien aseiden käyttäjäryhmä ovat reserviläiset. Reservissä olevat ryhtyivät hankkimaan reserviläiskiväärejä yhteisostoina jo 1991, ennen Suomen liittymistä EU:n jäsenvaltioksi. Aseita tuotiin Suomeen tuhansia vuosittain ja silloisen aserekisterin tiedot eivät tunnista itselataavia kivääreitä muista kivääreistä. Arviot reserviläiskiväärien määristä ovat vähintään 25.000 kpl tai yli 40.000 kpl. Reservin toimintakyvyn kannalta ampumaharjoittelu on välttämätöntä.

Direktiivi ei voi koskea puuttuvan sääntelyvallan vuoksi millään tavalla niitä aseita, mitkä puolustusvoimat katsoo olevan tarpeen maan puolustamisen kannalta. Maanpuolustuksen kulmakivi on hyvin motivoitunut reservi, joten motivaatio säilyy ainoastaan riittävästi harjoitelleilla reserviläisillä. Direktiivin vaikutukset maanpuolustustahtoon olisivat murskaavat. Miksi puolustaa maata, mikä kohtelee omia kansalaisiaan Komission vaatimusten mukaisesti.

 

YHTEENVETO

Euroopan Unionin jäsenvaltioista Espanjalla, Ranskalla, Puolalla, Saksalla, Ruotsilla ja Suomella on suurin yhtenäinen ryhmä metsästäjät. Metsästäjien hallussa on satoja tuhansia itselataavia aseita. Metsästyskäyttöön kehitetään jatkuvasti Italiassa ja Saksassa itselataavia metsästysaseita. Italia, Espanja ja Saksa ovat Euroopan merkittävimmät ampuma-aseiden valmistajamaat. Saksassa on hyvin vahva intressipiirien oppositio estää direktiivin hyväksyminen.

Ruotsissa ja Suomessa on hyvin samankaltainen metsästysperinne ja myös Ruotsissa on herätty vahvasti vastustamaan esitystä. Britanniassa metsästyoikeus on aina ollut etuoikeutetun luokan oikeus ja metsästysaseet ovat olleet myös erittäin kalliita verrattaessa yleiseen eurooppalaiseen perinteeseen. Kansallinen etu on estää direktiivin hyväksyminen. EU:n metsästäjien järjestössä FACE on jo yli 7.000.000 jäsentä ja sitä ei ole kuultu valmistelun aikana, mikä on vakavasti ristiriidassa Unionin muutoin korostamien vaikuttamis- ja osallistumisperiaatteiden kanssa!

Suomen kansallinen etu on ilmoittaa selkeästi Komissiolle, että emme hyväksy salaa valmisteltua direktiiviä ja edellytämme Komission asiakirjajulkisuuteen vedoten esittävän kaikki valmisteluun liittyvä aineisto. Lisäyksenä Suomi vaatii tarkkaa selvitystä valmisteluun osallistuneiden henkilöllisyydestä ja heidän edustamistaan organisaatioista.

Lisäksi on vaadittava selvitys laadituista anlyyseistä jotka koskevat asedirektiivin suhdetta kansalliseen puolustukseen ja turvallisuuteen, sekä Unionin perusoikeuskirjaan ja kansallisiin perusoikeussäännöksiin. Suomi ei saa toistaa Ruotsin itse toteamiaan virheitä kansallisen puolustuksen alasajossa. Suomella on edelleen yhteistä EU:n ulkorajaa Unioniin kuulumattoman Venäjän kanssa n. 1300 km, mikä on Venäjän maarajasta n. kymmenesosa.

Suomessa toimialaministeri Petteri Orpo on vastuussa oman ministeriönsä virakamiesten toimista Fabio Marinin ”Firearms Experts Groupissa”, joten hänen on selvitettävä Suurelle Valiokunnalle virkamiesten asema ja henkilöllisyys Suomen julkisuuslainsäädännön perusteella. Toimialaministerinä Petteri Orpo on poliittisessa vastuussa ministeriön alaisten virkamiesten toimista ja hänen on tuotava esille kaikki asiaan liittyvät tosiseikat sekä Eduskunnalle, että julkiseen, avoimeen keskusteluun.

Koko Suomen hallitus on vastuussa Suomen kansallisen edun, kansallisen puolustuksen, sekä kansalaisten etujen ja oikeuksien edistämisestä. Puolustusministeri Jussi Niinistön on henkilökohtaisesti valvottava puolustuksellisen kansallisen edun toteuttamista ja siinä tarkoituksessa tuettava toimialaministeri Petteri Orpoa Komission sisäministerien tapaamisessa.

Suomen etu on kieltäytyä esityksen hyväksymisestä ja mikäli jatkovalmistelua edellytetään, niin intressipiirien on oltava mukana valmistelussa alusta alkaen. Unionilla ei ole toimivaltaa vaikuttaa Suomen kansallisen perusoikeuksien sääntelyyn tai tulkintaan. Tämän on oltava osa Suomen kansallista linjaa ja reunaehto jatkovalmistelussa.

 

Kunnioittavasti,

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry

 

Runo K. Kurko                                         Jorma Anttila

puheenjohtaja                                           varapuheenjohtaja

 

LomakeAla