Lausunto TUKES:lle 1000ptr säilytysrajoituksesta

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry

LAUSUNTO 26.06.2007

 

TURVATEKNIIKAN KESKUS
Turvatekniikan neuvottelukunta / TENK-työryhmä
ylitarkastaja Tapani Koivumäki
Lönnrotinkatu 37
00180 HELSINKI

Viitteet:

        Räjähdeasetus N:o 473/28.05.1993

        puh.keskustelu Kukkola/Katerma

        puh.keskustelu Rantakoski/Kurko

        puh.keskustelu Koivumäki/Kurko

 

PATRUUNOIDEN HALLUSSAPITOMÄÄRÄN SUUNNITELTU PIENENTÄMINEN
20 000:STA PATRUUNASTA VAIN 1000:EEN PATRUUNAAN
(räjähdeasetuksen 473/1993 71§ ja 72§ muutos)

 

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry (myöh. NRA ry) on kansalaisoikeusjärjestö, joka valvoo yli 630 000:n (lähde: sisäasiainministeriö) metsästäjän, urheiluampujan, asekeräilijän ja muiden aseenomistajien etuja. NRA ry osallistuu aseenomistajia ja jäsenkuntaa koskevien säädösten valmisteluun antamalla valmisteilla olevista säädöksistä ja säädösmuutoksista ministeriöille ja eduskunnalle asiantuntijalausuntoja.

NRA ry:llä on korkea asiantuntemus koskien metsästystä, urheiluammuntaa, asekauppaa, asekeräilyä, nykyaikaisia sotilasaseita ja kaikkia niihin liittyvää käyttöä ja tekniikkaa. NRA ry:n asiantuntemus on kaikilla edellä mainituilla alueilla usein huomattavasti parempi kuin mitä on näitä asioita valmistelevissa valtion eri työryhmissä. NRA ry:n toimintastrategia on olla mukana kaikissa aseenomistusta ja aseiden laillista hallussapitoa koskevissa valmisteluissa etupainotteisesti eli asioiden valmisteluvaiheessa.

TENK-työryhmän räjähdejaoksessa on edustettuna eri viranomaisia ja muutama räjähdealan teollisuuden edustaja. Työryhmästä puuttuvat kokonaan niiden ryhmien edustajat, joita työryhmän säädösmuutoksien vaikutukset koskevat. TENK-työryhmän räjähdejaoksen useimmilla jäsenillä tai kenelläkään asiantuntijajäsenellä ei ole urheilu- ja metsästysaseiden ampumatarvikkeiden alueella sellaista kompetenssia, jonka perusteella työryhmä voisi asiallisesti käsitellä räjähdeasetuksen 71§ ja 72§ muuttamista. Työryhmästä puuttuvat kokonaisuudessaan ne asiantuntijat, jotka voisivat edustaa patruunoita käyttäviä ryhmiä. Mikäli KTM aikoisi esittää voimassa olevan 20000:n patruunan (71§) ja 30000 patruunan (72§) hallussapitomäärän pienentämistä niin NRA ry katsoo, että intressipiirien edustajat on siinä tapauksessa kutsuttava välittömästi TENK-työryhmän räjähdejaoksen jäseniksi.

NRA:N LAUSUNTO

NRA katsoo, että patruunoiden hallussapitomäärää ei tule pienentää ja asetuksen 473/1993 71§ ja 72§ säilytetään kaikilta osin ennallaan.

PERUSTELUT

1) Metsästys- ja urheiluaseiden patruunat eivät ole massaräjähdysvaarallista materiaalia, joten mitään turvallisuuteen perustuvaa syytä ei tässä kohdassa asetusmuutokseen ole. Kyseiset patruunat kuuluvat luokkaan 1.4 ja YK:n luokkaan 0012, johon kuuluvat patruunat eivät ole massaräjähdysvaarallisia.

2) Patruunatyyppisien ampumatarvikkeiden turvallinen säilytysmäärä on hyvin tutkittu ja tiedossa oleva alue sekä kansainvälisesti hyväksytty.

3) Puolustusvoimien tutkimusten mukaan vasta kokoluokan 40 mm ilmatorjuntatykin ampumatarvike voi tarvita varastointirajoituksia tai -järjestelyjä. Kyseessä on tällöinkin sotilasampumatarvike, joita siviilitoiminnassa ei käytetä.

4) Kilpa-ampujat kuten esim. haulikkolajien ampujat ostavat patruunansa yleensä kertaostoina usein erissä 10000 kpl tai enemmän (tasainen laatu, lähtönopeus ja hinta).

5) Pistooliampujat ja kivääriampujat, nuoret ja naisampujat ostavat cal. .22 patruunansa kilpakautta varten minimissään 5000 tai 10000 kpl:een erissä. Vuosittainen patruunoiden käyttömäärä kilpa-ampujilla on perinteisesti 30000 – 100000 kappaletta tai enemmän.

6) Reserviläisampujat kuten SRA-lajin harrastajat ampuvat yhden päivän suorituksissa yli 1000 kpl patruunoita kaliipereissa 9×19, 7,62×39 ja cal. 12. Kilpa-ampujien harjoittelussa voivat päivittäiset patruunamäärät nousta myös 1000 kappaleeseen tai ylikin.

7) Oletettu varastamisherkkyys patruunoiden osalta on käytännön kokemusten ja hankitun tiedon mukaan vain teoreettinen kysymys. Varkaat ja murtautujat eivät varasta patruunoita vaan kaikkea mahdollista irtainta kuten esim. elektroniikkalaitteet ja käteinen raha.

8) Patruunamäärien rajoittaminen nykyisestä johtaisi ilmoitusvelvollisuuteen viranomaisille sekä viranomaiskontrollin aiheuttamiin huomattaviin kustannuksiin kuluttajille. Tämä johtaisi todennäköisesti myös säilytysturvallisuuden heikkenemiseen nykyiseltä tasolta. Näillä perusteilla luonnollisesti vastustamme muutosta jyrkästi.

9) Patruunoiden ostoluvat poistettiin jo vuodesta 1933 voimassa olleen ampuma-aselain aikana. Ampuma-aselain kokonaisuudistuksen yhteydessä todettiin, että patruunoiden ostoluvilla ei saavuteta mitään turvallisuutta lisäävää arvoa vaan se lisää byrokratiaa ja myös turhaa työtä, sillä nykyinen järjestelmä on ollut hyvin toimiva.

10) Tiedossamme ei ole yhtään tapausta, jolloin patruunavarasto olisi räjähtänyt tai aiheuttanut vaaratilannetta.

TIEDONKERUU JA TAUSTAT

NRA:n asiantuntijoiden haastatellessa TENK-työryhmän räjähdejaoksen eri jäseniä tämän sallitun patruunoiden hallussapitomäärän tiimoilta , kävi ilmi mm. seuraavia seikkoja:

Työryhmän sihteeri Timo Kukkola ilmoitti, että heillä ei ole tiedossa yhtään tutkimusta, onnettomuutta tai muutakaan dokumenttia, joka puoltaisi sallitun patruunoiden hallussapitomäärän pienentämistä.

Työryhmän puheenjohtaja DI Päivi Rantakoski ei ollut informoitu sellaisista tosiasioista kuten kuinka paljon patruunoita esim. kilpa-ampuja käyttää kauden aikana. Hänen tietämyksensä piiriin eivät selvästikään kuuluneet ampuma-aseiden patruunat ja niiden käyttö.

TENK-työryhmän puheenjohtaja Tapani Koivumäki oli yllättynyt siitä, että tämä sallitun patruunamäärän pienentäminen tuo niin paljon haittaa metsästäjille ja varsinkin urheiluampujille. Hän ilmoitti jäävänsä odottamaan räjähdetyöryhmän esitystä asiassa.

YHTEENVETO

NRA ry toteaa, että TUKES:ssa toimivan työryhmän asetusmuutosehdotukseen räjähdeasetuksen 473/1993 71§ ja 72§ muuttamiseksi ei ole turvallisuustekniseen tutkimukseen perustuvia syitä. NRA ry odottaa, että TUKES käsittelee asian välittömästi, jotta voimme informoida aseen omistajia siitä, että voimassa oleva asetus jää muuttamattomana voimaan.

NRA ry odottaa saavansa selvityksen asiasta 13.07.2007 mennessä. Patruunamäärien rajoittaminen edes teoreettisena kysymyksenä on huolestuttanut kaikkia asealalla toimivia järjestöjä, mutta koska NRA ry toimiessaan eräänlaisena kattojärjestönä on saanut jäsenistöönsä jopa tunnettujen edunvalvontajärjestöjen hallitusten jäseniä niin asiassa odotetaan NRA ry:n ilmoitusta myös tulevaa asealan keskustelufoorumia varten.

Helsingissä 26.06.2007

Kunnioittavasti,

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry

Runo K. Kurko
puheenjohtaja

Erkki Katerma
hallituksen jäsen
asetarkastuksen erityisasiantuntija

 

Tiedoksi

Ministeri Mauri Pekkarinen / KTM
Ylijohtaja Seppo Ahvenainen / TUKES
Johtaja Päivi Rantakoski / TUKES