Lausunto pyyntöön SM043:00/2007, ase- ja arpajaislaki

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry LAUSUNTO

10.06.2007

 

Sisäasiainministeriö
Poliisiosasto
Kirkkokatu 12
HELSINKI

 

Viite: Sisäasiainministeriön Poliisiosaston lausuntopyyntö SM043:00/2007

 

ASIA: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI ARPAJAISLAIN, VIIHDELAITELAIN, RAHANKERÄYSLAIN, AMPUMA-ASELAIN, YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA ANNETUN LAIN JA JÄRJESTYKSENVALVOJISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

 

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry (myöhemmin NRA ry) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto yllämainitusta luonnoksesta.

Kansalaisoikeusjärjestönä NRA ry katsoo, että kaikki ampuma-aseisiin ja yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat siinä määrin kaikkia kansalaisia koskevia, että asehallintoon sekä vartiointi- ja turva-alaan liittyvien toimintojen tulee olla sisäasiainministeriön poliisin ylijohdon alaisuudessa ja tiukassa parlamentaarisessa valvonnassa. Molemmat toiminnot (asehallinto sekä vartiointi- ja turva-ala) tulee sijoittaa Sisäasianministeriöön Helsinkiin, eikä Sisäasiainministeriön esityksen mukaisesti Etelä-Suomen lääninhallituksen alaisuuteen tai Itä-Suomen lääninhallituksen alaisuuteen.

Viittaamme asiassa NRA ry:n 24.10.2006 päivättyyn lausuntoon (LIITE) ja lisälausuntonamme esitämme seuraavaa:

 

ASEHALLINTOYKSIKKÖ

Lupahallinto

Asehallintoyksikön tehtäviksi tulisivat mm. seuraavat tehtävät:

-aselakiin ja -asetuksiin liittyvä valmistelutyö

-valvoa ampuma-aselain toimivuutta poliisipiireissä

-antaa poliisipiireille ohjeita aselupien myöntämis- tai peruutustapauksissa

-ratkaista ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten kaupalliseen toimintaan liittyvät lupa-asiat

-ratkaista asealan elinkeinon harjoittamista ja ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilön hyväksyntää koskevat hakemusasiat

-ratkaista ampuma-aseiden kaupallista siirtoa, tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta koskevat hakemusasiat

-antaa poliisipiireille ohjeita ase-elinkeinonharjoittajien vuositarkastuksista ja

-ratkaista asekeräilijöiden hyväksyntää koskevat hakemusasiat.

 

Aseiden teknillinen tarkastus

Kansainvälinen aseiden tarkastusjärjestö C.I.P.:n jäsenyys edellyttää tarkastustoiminnan ylläpitoa, mutta kuten jo aiemmin Eduskunnan Hallintovaliokunnalle jättämässämme lausunnossa totesimme, tarkastustoiminta voidaan lopettaa suomalaisilla verorahoilla ylläpidettynä. Vaihtoehtoisesti, mikäli eduskunta katsoo, että C.I.P.-tarkastusta kuitenkin tulisi jatkaa Suomessa, ehdotamme tarkastustoiminnan siirtämistä Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiseen Turvatekniikan keskukseen, sillä jo alunperin aseiden teknillinen tarkastus alkoi 01.07.1983 Tukesin edeltäjän Teknillisen Tarkastuslaitoksen alaisuudessa.

Suomen ase- ja patruunatehtaat ovat nykyään muiden C.I.P.-maiden omistuksessa, joten jäsenyys C.I.P.:ssä ei enää anna Suomelle sitä kaupallista etua, johon C.I.P.-jäsenyydellä aikanaan vuonna 1981 pyrittiin.

Asehallintoyksikön C.I.P.-tarkastuksesta vastaavien toiminta tarkastusta valvovana ei ole täyttänyt tarkastustoiminnalle asetettuja vaatimuksia. Tästä valitettavana esimerkkinä mm. italialais-suomalaisen asetehtaan metsästysaseiden piippuräjähdykset.

C.I.P.-tarkastustoimintaan liittymättömänä asiana ovat esille tulleet myös oikeusistuimille annetut lausunnot koskien mm. aseiden valmistusta ja patruunoiden valmistusta kaupallisiin tarkoituksiin. Koska tarkastustoiminta perustuu tehtyyn C.I.P.-sopimukseen ja tarkastustoiminta yleensä C.I.P. maissa on kaupallista toimintaa valvovan ja tukevan ministeriön alaisuudessa, niin Suomessa on lieveilmiönä tullut esille selkeästi poliisin rikostutkinnassa esille tulevien lausuntojen siirtyminen asehallintoyksikölle, jolloin lausunnot ovat aiheuttaneet oikeustapausten kohtuuttoman pitkittymiseen. Ko. tehtävät eivät kuulu C.I.P.-tarkastustoiminnan piiriin.

NRA ry katsoo, että asetarkastuslaki on vanhentunut ja kuluttaa turhaan Suomen verovaroja.

Ampuma-aselain 1/1998 § 110 voidaan kumota.

 

Ampuma-aselautakunta

Ampuma-aselaki 117 a §, Ampuma-aselautakunta

Ampuma-aselautakunnan tulee toimia sisäasiainministeriön asehallintoyksikön yhteydessä ja lautakunnan tulee voida antaa esityksiä ja ohjeistuksia asehallinnolle, jotta lupahallinto palvelisi paremmin kansalaisia ja yhteiskuntaa. Näinollen toimiva ampuma-aselautakunta tarvitsee toimiakseen direktio-oikeuden, joka antaa oikeuden antaa viranomaisia sitovia määräyksiä.

Ampuma-aselautakunnan on oltava merkittävä asiantuntijoista ja alan intressiryhmistä koostuva asiantuntijaelin. AAHY:n toiminnan aikana lautakunta on ollut selkeästi tehoton mm. väärän kokoonpanon ja asetuksessa epämääräisesti määritetyn asemansa vuoksi.

Valtioneuvoston tulee antaa asiassa uusi asetus, jolloin ampuma-aselautakunnan tehtävät ja jäsenet määritellään uudelleen ja riittävän laajalti. Asetuksen valmistelun yhteydessä tulee kuulla mm. eri intressipiirien edustajia. Ulkoministeriön ja puolustusministeriön edustus on jo aiemmin koettu tarpeettomaksi.

Ampuma-aselautakunnalle tulee lisätä direktio-oikeuden lisäksi myös aloiteoikeus, jotta lautakunta voi kokoontua aina tarvittaessa – muutenkin kuin vain puheenjohtajan kutsusta – käsittelemään asioita, kun esim. puolet lautakunnan jäsenistä näin vaatii.

 

Asehallintoyksikön virat

Rahapelien ja arpajaistoimintojen eriyttäminen asehallinnosta edellyttää myös tulevan asehallintoyksikön kaikkien virkojen asettamista uudelleen haettaviksi. Virkoihin tulee voida nimittää sellaiset henkilöt, joilla on näyttöä ja tietämystä ampuma-aseista, ase-elinkeinosta ja asekeräilystä, sillä pelkkä hallinnon problematiikan tuntemus ei anna riittävää pätevyyttä ko. tehtävien hoitoon.

Virat tulee täyttää noudatten asetusta 1255/1993 valtion virkojen täyttämisestä ja ehdottomasti noudatten myös valtionvarainministeriön ohjetta 15.12.2000.

 

Vartiointi- ja turva-ala

Lupaviranomaisena jatkaa sisäasiainministeriö, mutta yksikkö lakkautetaan Mikkelissä ja virat asetetaan uudelleen haettaviksi. Yksikkö sijoitetaan sisäasianministeröön Helsinkiin. Yksikkö käsittelee Lain yksityisistä turvallisuuspalveluista kuuluvia tehtäviä, sekä Lain järjestyksenvalvojista kuuluvia tehtäviä.

Turvallisuusalan neuvottelukunta toimisi edelleen sisäasianministeriön yhteydessä. Sen tulee voida antaa lausuntoja tärkeiksi katsomistaan asioista. Lautakunnan asettaa sisäasiainministeriö. Lautakunnan kokoonpanon osalta tulisi intressipiirien voida antaa laajapohjaisesti lausunto ja ehdotus edustajistaan. Lautakunta tulee valita uudelleen ja siinä tulee olla edustettuina myös pieniä ja keskisuuria vartioimisliikkeitä edustavia tahoja.

 

Lakiehdotukset

Ehdotamme, että

-ampuma-aselain 110 § kumotaan.

-ampuma-aselain 117 a § Ampuma-aselautakunta muutetaan siten, että sen kokoonpano, säännöllinen kokoontuminen ja asema varmistetaan uudella valtioneuvoston asetuksella, siten kuin NRA ry on ehdottanut.

-ampuma-aselain 42 §:n kohta “Luvan erityisen vaarallisen ampuma-aseen ja sen osan hankkimiseen antaa ja peruuttaa kuitenkin Sisäasiainministeriö.” tulee poistaa.

 

LOPUKSI

Valtion keskushallinnon uudistamisperiaatteiden mukaisesti on jo nyt pyritty yhdistämään ilman synergiaetuja olevia toimintoja poliisin ylijohdon tavoittamattomiin, siirtämällä ne pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Lääninhallitusten nykyiset tehtävät ja tulevaisuus nykymuotoisina ovat muutoinkin virtaviivaistamisen kohteena, miksi lisätä tehtäviä mahdollisesti lopetusuhan alaisiin virastoihin. Lopettaminen mahdollistaa jälleen epäpätevien henkilöiden valinnan tehtäviin, jotka valvovat mm. yhteiskunnallisesti merkittävää yksityistä turvallisuusalaa.

Valtion kannalta rahaa tuottavien toimintojen kuten rahapelien ja arpajaisten yms. yhdistäminen yhteen toimipisteeseen on ollut varmasti mielekäs ratkaisu, mutta ko. toiminnoilla ei ole minkäänlaista perusteltua yhteyttä tai synergiaetuja asehallintoon eikä ko. yhdistämistä voida perustella myöskään ratkaisulinjan ja erikoistumisen mahdollistaman asiantuntemuksen kertymisen turvaamisella.

Asehallintoyksikön toimintaa pitää tehostaa siirtämällä yksittäisten lupa-asioiden hoitamista poliisipiireille (esim. ERVA-aseluvat kulkevat ensin poliisipiireiltä asehallintoyksikölle ja sieltä takaisin, vaikka poliisipiiri pystyisi tekemään lupapäätöksen täysin yksiselitteisin perustein). Poliisipiirien tulee voida käyttää ampuma-aselautakunnan asiantuntemusta epäselvissä tapauksissa.

Asehallintoon liittyvät tehtävät voidaan kiteyttää voimassaolevan ampuma-aselain yleisperustelujen johdannossa esitettyyn: “Ampuma-aseisiin liittyvän väkivallan mahdollisuuden ja tapaturman vaaran vuoksi aseiden tulee olla yhteiskunnan erityisen silmälläpidon alaisia ja aseisiin liittyvän toiminnan pääasiallisesti luvanvaraista.” Vain poliisiylijohdon suorassa valvonnassa voidaan valvoa ja ohjata aselupahallintoa oikeansuuntaisesti.

Valtion hallinnon läpinäkyvyyden parantamiseksi ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi on asehallinnon ja vartiointi- ja turva-alan yksikön kaikki virat pantava normaalin hakumenettelyn piiriin eli julistettava avoimesti haettaviksi. Paras alaa koskeva asiantuntemus on tärkeämpi kuin hallinnon problematiikan tuntemus.

 

Odotamme lausuntomme johtavan esityksemme mukaiseen ratkaisuun.

 

Kunnioittavasti,
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry

 

Runo K. Kurko
puheenjohtaja

Toni Stoschek
pääsihteeriLIITE NRA ry:n lausunto 24.10.2006