LAUSUNTO HE 266/2016 vp

NRA

Eduskunta                                                                                             17.02.2017

Hallintovaliokunta

HaV@eduskunta.fi

 

LAUSUNTO HE 266/2016 vp

NRA ry on antanut lausunnon 08.08.2016 Sisäministeriön luonnoksesta SM1615952 00.01.05.00,SMDno-2015-2044 (http://nra.fi/lausunto-08-08-2016/). Lausunnolla ollut luonnos on olennaisesti täysin erilainen kuin Hallintovaliokunnassa esillä oleva toimialaministeri Paula Risikon Eduskuntaan tuoma esitys HE 266/2016 vp. Kansalaisoikeusjärjestönä velvollisuutemme on antaa lausunto ko. esityksestä.

PERUSTUSLAILLISET ONGELMAT

Poliisilain muutosesitys 2 luku, Yleiset toimivaltuudet 6 §, 1 momenttia esitetään muutettavaksi niin, että lisättäisiin kohta 4 kotietsinnän mahdollistamiseksi. Poliisilla on jo Suomessa Pakkokeinolain kautta kaikki tarvittavat oikeudet ja velvollisuudet. Kotirauhan piiriin tunkeutuminen on osoitus poliisivaltiosta, ei oikeusvaltiosta. On esitetty väite, että eräät poliisiviranomaiset ovat vaatineet ko. kohdan muutosta siksi, että voisivat ottaa haltuun dementoituneen henkilön aseet ja patruunat, sen mahdollistaa voimassaoleva ampuma-aselaki.

Toimialaministerinä lähetekeskustelussa Paula Risikko painotti erityisesti kyseistä muutosta, mutta itse selkeästi ymmärtämättä terveydenhoidon ammattilaisena sitä, että dementoituneilla on yleensä edunvalvoja, joten vaatimus Poliisilain muutoksesta on kestämätön. Miten voi olla perusteltua, että dementoituneen eli sairaan ihmisen ihmisarvoinen syrjintä perusteltaisiin jopa lain voimalla. Aseluvanhaltijoiden ollessa kyseessä, asia kuuluu lupahallinnolle, kyseessä ei voi olla ikähallintoasia.

Perustuslain kannalta esityksessä olevat ongelmat eivät ratkea tämän Eduskunnan aikana, sillä esitys on tuotu kiireellä, vaikka Euroopan Unionin Asedirektiivin muutos ei ole vielä hyväksytty EU:n Parlamentin käsittelyssä. Sisäministeriön toiminnalle ampuma-aseisiin liittyvissä kysymyksissä on tyypillistä kiire, mikä johtaa ala-arvoiseen lain valmisteluun! Aseet ovat perustuslain suojaamaa omaisuutta. Kiireeseen vedoten Sisäministeriön valmistelussa mukana olleet pyrkivät vaikuttamaan lainsäätäjiin arvovallallaan.

ESITYKSEN MERKITYS KANSALAISEN OIKEUSTURVAN KANNALTA

Sisäministeriön alkuperäisessä luonnoksessa ei selvitetty missä vaiheessa Poliisin tietoverkko on sellaisessa tilassa, että sinne voidaan syöttää aseista tietoja ja siellä olevat tiedot ovat ajantasaisia, sekä tarkistettuja. Poliisi on rakentanut jo n. 25 vuotta omaa lupahallinnon tiedostoa ampuma-aseista ja niiden elinkaaresta. Kaikesta rekisteröinnistä huolimatta aseiden määrä on satoja tuhansia aseita liikaa näyttävä, sillä sama ase saattaa olla rekisteritietojen perusteella usealla eri henkilöllä.

Vuoden 1997 aselain kokonaisuudistuksen valmistelussa mukana olleena, esitin silloiselle lainsääsäädäntöneuvos Tomi Vuorelle, että lain tultua voimaan, vaihdetaan vanhat lupakortit uusiin muovikortteihin veloituksetta, sekä tarkistetaan samalla aseiden oikeat tiedot. Taloudellisiin syihin vedoten asia jätettiin tekemättä 1.1.1998 voimaan tulleen lain yhteydessä. Virheet poliisin rekistereissä ovat yleisiä, mutta aserekisterin virheet voivat helposti johtaa rikostutkintoihin, kansalaisen ollessa kohteena.

Ampuma-aserekisteriote saattaa sisältää aktiivin metsästäjän osalta jopa 15 sellaista asetta, jotka hän on jo myynyt ja ilmoittanut paikkakuntansa poliisilaitokselle vuoden 2000 jälkeen. Asian selvittämiseksi ryhdyin ampuma-aserekisterini virheiden korjaamiseen ja kuudessa kuukaudessa on henkilökohtaisen selvitystyöni vuoksi kuudestatoista virheestä ainoastaan kaksi korjaamatonta virhettä. Sisäministeriössä ampuma-aserekisterin korjaamiseen ei ole ollut riittävää asiantuntemusta ja silti pyritään sitomaan asekeräilijät, sekä asealan yrittäjät virheellisen tiedoston käyttäjiksi.

Patruunoista rekisterin pitäminen on ollut ongelmallista jo vuoden 1933 ampuma-aselain aikana ja johti varsin erikoiseen patruunoiden ostolupajärjestelmään. Maaseudulla nimismiespiireille oli rahallista tuloa patruunoiden ostoluvista, sillä ne voitiin antaa niin pieninä, että asiakas joutui hakemaan useita lupia viikon aikana. Asekaupan kannalta patruunakirjanpidon pitäminen on ainoastaan työvoiman haaskausta, sillä patruunakirjanpidosta luovuttiin jo vuoden 1933 aselain aikana. Järjestönä suhtaudumme täysin kielteisesti patruunoiden kirjaamiseen tiedostoon.

YHTEENVETONA

Kiireellisenä eduskuntaan tuotu ja virheellisistä lähtökohdista perustuslain vastainen esitys on jätettävä pöydälle, sillä HE 266/2016 vp ei edellytä kiirehtimistä, vaan tulisi säätää Eduskunnassa perustuslain ongelmat huomioon ottaen perustuslain lainsäädäntöjärjestyksessä.

Sisäministeriön lain valmistelusta vastuussa olevien virkamiesten kuuleminen on ainoastaan kansanedustajien arvoa lainsäätäjinä aliarvioimista. Miksi samat henkilöt, joiden toimien seurauksena on valmisteltu perustuslain vastainen kodin suojaa loukkaava esitys, voivat puolustella kantaansa lainsäätäjälle?

Aseasiantuntijana ja kansalaisoikeusjärjestö NRA ry:n puheenjohtajan esitän Hallintovaliokunnalle esityksen jättämistä pöydälle, jotta Euroopan Unionin Asedirektiivin muutosesitys käsitellään samaan aikaan yhdessä. Kiirettä esityksen hyväksymiselle ei ole, sillä poliisin ampuma-aserekisterin virheet ovat korjaamatta, eikä esityksessä ei ole huomioitu ylimenoaikaa voimaantulolle!

 

Kunnioittavasti,

NRA ry

Runo K. Kurko

puheenjohtaja