LAUSUNTO HE 266/2016 vp

Eduskunta                                                                                             17.02.2017 Hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi   LAUSUNTO HE 266/2016 vp NRA ry on antanut lausunnon 08.08.2016 Sisäministeriön luonnoksesta SM1615952...

LAUSUNTO 08.08.2016

LAUSUNTO 08.08.2016 Sisäministeriö PL 26 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@intermin.fi elina.hirttio@intermin.fi VIITE: Lausuntopyyntö SM1615952 00.01.05.00, SMDno-2015-2044 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme hallituksen esitysluonnoksesta ampuma-aselain ja...

NRA LAUSUNTO

Suomen Hallitus on tänään käsitellyt EU:n komission ehdotusta asedirektiivin muuttamisesta ja esitys tuodaan Suuren Valiokunnan käsittelyyn vielä joulukuun aikana, ennen 18.12.2015. Komissio kiirehtii asian käsittelyä, jotta EU:n jäsenmaiden parlamentit eivät ehtisi tutustua asiaan riittävästi.

Lausunto Suuri Valiokunta

LAUSUNTO:
Komission tiedonanto Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus ja kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen

Lausunto 29.10.2013

Hallituksen esitys luonnoksesta ampumaratalaiksi, sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamiseksi.

NRA:n lausunto Hallintovaliokunnalle

Puheenjohtaja Runo K. Kurko oli Hallintovaliokunnan kuultavana 18.3.2010, missä yhteydessä luovutettiin myös kirjallisena NRA:n 16.3.2010 päivätty lausunto Hallintovaliokunnalle.

NRA:n lausunto Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta käsitteli 12.3.2010 annettuja lausuntoja koskien esitystä
HE 106/2009. NRA:n 8.3.2010 päivätystä lausunnosta käytiin keskustelu Maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

Suomen Aseseppien Yhdistys ry:n lausunto ampuma-aselain muuttamisesta

SUOMEN ASESEPPIEN YHDISTYS RY LAUSUNTO 20.04.2009 Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Arpajais- ja asehallintoyksikkö PL 50 11101 Riihimäki Viite: Lausuntopyyntö (SM109/:00/2008, 25.3.2009) ASIA: Hallituksen esitys ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien...

NRA:n lausunto poliisin hallinnosta

NRA on antanut 2.3.2009 lausunnon (SM086:01/2007) sisäasiainministeriön poliisiosastolle koskien poliisihallituksen perustamista

NRA:n lausunto AYO:sta

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry antaa aseluvanhaltijoiden laillisia oikeuksia valvovana ja puolustavana kansalaisoikeusjärjestönä lausunnon Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen (myöhemmin AYO) viimeisimmästä luonnoksesta 1.10.2007. …

NRA:n lausunto ehdotuksesta räjähdeasetukseksi

NRA ry on hyvin tyytyväinen räjähdeasetusluonnoksen 2 § , 39 § ja 40 § asiasisältöön ja suosittelee, että ko. pykälät hyväksytään tällaisinaan niistä mitään muuttamatta ja niihin mitään lisäämättä.

TENK:n lausunto NRA:lle 1000ptr rajoitusasiasta

Turvallisuustekniikan neuvottelukunta on 27.6.2007 lähettänyt kauppa- ja teollisuusministeriölle laatimansa neljä kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvaa asetusehdotusta, mukaan lukien ehdotuksen valtioneuvoston asetukseksi räjähteistä. …

Lausunto TUKES:lle 1000ptr säilytysrajoituksesta

NRA ry toteaa, että TUKES:ssa toimivan työryhmän asetusmuutosehdotukseen räjähdeasetuksen 473/1993 71§ ja 72§ muuttamiseksi ei ole turvallisuustekniseen tutkimukseen perustuvia syitä. NRA ry odottaa, että TUKES käsittelee asian välittömästi, jotta voimme informoida aseen omistajia siitä, että voimassa oleva asetus jää muuttamattomana voimaan. …

Lausunto pyyntöön SM043:00/2007, ase- ja arpajaislaki

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI ARPAJAISLAIN, VIIHDELAITELAIN, RAHANKERÄYSLAIN, AMPUMA-ASELAIN, YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA ANNETUN LAIN JA JÄRJESTYKSENVALVOJISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. …

AYO-Lausunto

NRA Kansallinen kivääriyhdistys ry antaa lausunnon asiasta, joka koskee kaikkia nykyisiä ja tulevia aseluvanhaltijoita.

Lausunto HE 72 ja 74 / 2006

LAUSUNTO ASIOISTA HE 72/2006 vp laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja HE 74/2006 vp laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta.

SM-2006-02043/tu-51/22.6.2006

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry antoi lausunnon ylläolevasta asiasta Sisäasiainministeriön Poliisiosaston Arpajais- ja Asehallintoyksikölle, sillä asia koskee kaikkia nykyisiä ja tulevia aseluvanhaltijoita.

Lausunto HE 265 / 2004

Lausunto käsiteltävänä olevasta Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta HE 265/2004.