HE 106/2009, NRA:n lausunnot valiokunnille hallituksen esityksestä

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry sai lausuntopyynnöt eduskunnan Hallintovaliokunnalta 22.2.2010 ja Maa- ja metsätalousvaliokunnalta 5.3.2010 koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (HE 106/2009). NRA antoi kirjallisen lausuntonsa asiasta Maa- ja metsätalousvaliokunnalle 12.3.2010Puheenjohtaja Runo K. Kurko oli Hallintovaliokunnan kuultavana 18.3.2010, missä yhteydessä luovutettiin myös kirjallisena NRA:n lausunto Hallintovaliokunnalle. Lausunnoissaan NRA toi merkittävänä asiana esityksen perusoikeuksien loukkaukset. NRA näki lausunnoissaan esityksen niin huonosti valmistelluksi ja virheelliseksi, että ainoa mahdollisuus on kokonaan uuden esityksen valmisteleminen asiantuntijoiden kanssa.

Esitys HE106/2009 on laadittu kiireessä, perusteena Jokelan ja Kauhajoen joukkomurhat. NRA toi lausunnoissaan esiin sen virheen, että laatijat ovat tarkoituksellisesti unohtaneet Myyrmannin pommi-iskun, sillä tekoväline ei ollut ampuma-ase. Kaikkia edellämainittuja surmaajia yhdistää mielenterveysongelma.

Lausunnon pääkohdat hallituksen esityksestä perusoikeuksien kannalta:

-Nykyinen ampuma-aselaki perustuu aseoikeuden luvanvaraisuuteen ja viranomaisvalvontaan. Lupa voidaan myöntää hyväksyttävään käyttötarkoitukseen kuten esim. metsästykseen.

-HE106/2009 pyrkii rajoittamaan metsästyskäyttöön hyväksyttävien ampuma-aseiden tyyppejä (karbiini = “muu ase”) perusteetta. Vaatimus RHY:n antamasta harrastustodistuksesta ei ole realistinen. (6§ 2 mom, 5 tai 7)

-Esitys pyrkii rajoittamaan aseoikeutta vaatimalla harrastuksen aktiivisuuden osoittamista ja rajoittamalla PL:n tarkoittamaa oman tahdon vapautta. Harrastuksen osoittamiseksi RHY:ltä vaaditaan todistus luola- tai loukkupyynnin aktiivisesta harjoittamisesta, esim. 60 supikoiraa vuodessa ei “riitä”.

-Direktiivi 2008/51/EY ei estä 15-17 vuotiasta pitämästä asetta luvallisesti hallussa. Suomessa on alle 18-vuotiailla noin 4900 aselupaa ja noin 6500 rinnakkaislupaa. Yhteiskunnallista ongelmaa ei tästä ole aiheutunut.

-Perustuslain suojaama kotirauha halutaan murtaa esityksessä. Kotirauhan piiriin tunkeutumisen on perustuttava aina rikosepäilyyn, ei teoreettiseen riskiin. Kotirauhan rikkominen kohdistuu kaikkiin samassa taloudessa asuviin, jotka samalla alistetaan rikostiedustelun kohteiksi.

-Metsästysoikeus on sidottu maanomistukseen. Suomessa noin 115.000 metsästäjää omistaa noin 28% maan pinta-alasta. Esitys rajoittaa vaikutuksillaan maaomaisuuden käyttöoikeutta. Metsästysoikeus liittyy metsästyskortin lunastamiseen. Metsästäjä voi metsästää myös valtion mailla tai vuokraamillaan alueilla.

-Esitys loukkaa metsästäjän oikeutta omistaa ampuma-aseensa. Perustuslain suojaama omistusoikeus ei pääty lupien määräaikaisuuden tai peruuttamisen kautta. Ampuma-ase tai ampuma-aseet tulee voida luovuttaa sellaiselle henkilölle jolla on vastaavalle ampuma-aseelle / -aseille hallussapito-oikeus.

-Esitys rajoittaa oikeutta kuulua tai olla kuulumatta metsästysseuraan tai yhdistykseen. PL 13§:ssä on turvattu yhdistymisvapaus.

-Metsästäjiin kohdistaa esitys erittäin vakavan perusoikeuksin suojattuun alueeseen puuttumisen. Terveydenhuollon henkilöstön ilmoitusoikeus aseen hallussapitoon soveltumattomasta henkilöstä johtaa tehdä perättömiä ilmiantoja ilman vastuuta ilmoituksesta. Ongelma tulkinnanvarassa tulee esille erityisesti vanhenevien metsästäjien kohdalla.

-Esitys on laajalti kansalaisten perusoikeuksia loukkaava, ilman osoitettavissa olevia hyötynäkökohtia. Esitys mitä ilmeisimmin johtaa 12kk vuotuiseen metsästyskauteen, jolloin metsästys tapahtuu luvattomilla ampuma-aseilla ja lajikohtaisista rauhoituksista piittamatta.

-Esityksen lainvalmistelulliset ja tekniset virheet ovat niin laajat, että näemme ainoaksi mahdollisuudeksi esityksen jättämisen pöydälle. Todellista tarvetta ampuma-aselain kokonaisuudistukselle ei ole tällä vaalikaudella. Direktiivin ja YK:n pienasepöytäkirjan implementointi voidaan suorittaa vuoteen 2012 mennessä.

-Yleistä järjestystä ja turvallisuutta ei voida parantaa perustuslain ja yleisen oikeustajun vastaisella lainmuutoksella.

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry on havainnut, että lausunnoissamme esitetty vaatimus esityksen kokonaan uudelleen valmistelemisesta on saanut myös useimpien muiden asiantuntijoiden kannatuksen. Perustuslain loukkaukset eivät sovi suomalaiseen oikeustajuun.

A.Jokinen
NRA:n pääsihteeri